5. Praktische
zaken

5.1 Lestijden en pauzes

De lessen duren 45 minuten. De lessen worden meestal in blokken van 90 minuten gegeven. We beginnen de lessen om kwart voor negen. Zo hebben ook leerlingen van buiten Utrecht de gelegenheid om op tijd te komen. Op tijd komen vinden we heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat we veel tijd aan het leren kunnen besteden en dus meer kunnen leren.

Lestijden
1e uur 8.45-9.30
2e uur 9.30-10.15
pauze 10.15-10.35
3e uur 10.35-11.20
4e uur 11.20-12.05
pauze 12.05-12.35
5e uur 12.35-13.20
6e uur 13.20-14.05
Pauze 14.05-14.25
7e uur 14.25-15.10
8e uur 15.10-15.55

In het dagrooster van de leerlingen worden tussenuren zoveel mogelijk voorkomen. Voor afwezige docenten wordt, voor zover mogelijk, inval geregeld.

5.2 Schoolvakanties 2022-2023

Het schooljaar start in de week van 22 augustus 2022. De leerlingen ontvangen een brief waarin de eerste schooldag staat aangegeven. Ook vermelden we in deze brief wanneer de leerlingen hun lesrooster en kennismakingsprogramma kunnen ophalen én wanneer zij kennismaken met hun mentor(en) en klasgenoten.

Vakantie Datum
Herfstvakantie

Zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022

Kerstvakantie Zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie Zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
2e Paasdag Maandag 10 april 2023
Meivakantie Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
2de Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

De medewerkers van Ithaka hebben twee à drie keer per jaar een studiedag. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. De data worden tijdig per brief met de leerlingen meegegeven en op de website aangekondigd.

5.3 Ziekte, te laat komen en verzuim

Hoe moet een leerling ziek gemeld worden?

Als een leerling ziek is of om andere redenen niet op school kan komen, moet dat telefonisch door een ouder of verzorger worden doorgegeven vóór 08.30 uur (tel.nr. 030-2634634).

Wanneer een leerling tijdens de lesdag ziek naar huis gaat, moet hij of zij zich afmelden bij de mentor of als deze niet bereikbaar is bij de teamleider. We nemen ook contact op met ouder / verzorger.

Wat gebeurt er bij absentie?

Wij houden ieder uur de absentie van leerlingen bij. De mentor neemt bij onduidelijkheid rond de afwezigheid van leerlingen contact op met de leerling en/of de ouders of verzorgers.

Andersom is het ook mogelijk dat ouders of verzorgers inzage kunnen krijgen in de absentie-overzichten van hun kind of pupil.

We streven ernaar om gemiste tijd zoveel mogelijk in te laten halen.

Als leerlingen regelmatig verzuimen, maakt de school daarvan melding bij de Gemeente (leerplichtambtenaar).

Kan een leerling vrij krijgen bij bijzondere omstandigheden?

Op Ithaka wordt volledig dagonderwijs geboden en dus dienen alle lessen en vakken te worden bezocht.

Afspraken met dokter, tandarts, vreemdelingenpolitie, consulaat, advocaat etc. vragen wij u buiten de schooltijden te maken.

Mocht dit niet kunnen, dan vraagt u schriftelijk verlof aan bij de mentor van uw kind. De mentor vraagt daarbij om een schriftelijke uitnodiging voor de genoemde afspraak.

5.4 Verlof

Voor bijzondere familieomstandigheden kan vooraf schriftelijk verlof worden aangevraagd. Een standaardformulier hiervoor is verkrijgbaar op de administratie en via de website. Op dit formulier dient te worden aangegeven waaruit de bijzondere omstandigheden bestaan.

Volgens de Leerplichtwet kan voor extra vakantie buiten de schoolvakanties alleen toestemming worden gegeven wanneer het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen in verband met de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. De directeur kan in deze speciale gevallen slechts eenmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien schooldagen, toestemming geven. Deze tien verlofdagen mogen nooit de eerste twee lesweken van het schooljaar betreffen of aaneengesloten zijn met een vakantie.

Toekenning of afwijzing van de verlofaanvraag wordt schriftelijk verleend door de directeur. Ook wanneer leerlingen vrij willen hebben voor het vieren van een religieus feest moet daarvoor schriftelijk verlof worden aangevraagd.


5.5 Boeken, laptop en lesmateriaal

Boeken

De schoolboeken kunnen op Ithaka worden geleend. Aan het begin van de schoolperiode wordt precies bijgehouden welke boeken aan de leerling zijn uitgereikt en in welke staat deze boeken zich bevinden. Wanneer een leerling naar een andere groep gaat of de school verlaat, dienen de boeken weer te worden ingeleverd in dezelfde staat als waarin ze werden uitgereikt. Er mag dus nooit in de boeken worden geschreven.

Voor het gebruik van de boeken moet een borg worden betaald van 50 euro. Als alle boeken weer netjes ingeleverd worden, wordt deze borg weer teruggegeven.

Laptop en lesmateriaal

Vanaf de start van het schooljaar vragen wij elke leerling een laptop mee naar school te nemen. Daar zijn een paar redenen voor:

  • We werken met een digitale methode voor Nederlands (NT2), DISK. De leerlingen leren niet meer uit een boek, maar doen dat met een computerprogramma. Ze kunnen ook thuis hun laptop gebruiken om huiswerk op hun laptop te maken.
  • Steeds meer scholen gebruiken digitale programma’s. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten hoe dat werkt, als ze naar hun nieuwe school gaan.
  • Er zijn bijna geen beroepen meer, waar niet met een computer gewerkt wordt. Het is dus belangrijk dat leerlingen leren met computers te werken.
  • Sociale media als Facebook en Twitter spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven. Maar de sociale media brengen ook risico’s met zich mee. We willen onze leerlingen leren om op een goede manier met deze media om te gaan.

5.6 Schoolpas, kluisje en fietsenstalling

Schoolpas

Elke leerling krijgt bij het begin van het jaar een schoolpas. Deze kan gebruikt worden voor het lenen van boeken uit de bibliotheek.

Kluisje voor waardevolle spullen

We raden iedereen dringend aan al zijn waardevolle zaken in een kluisje op te bergen. Geld en andere waardevolle zaken moeten leerlingen niet in hun jas of in hun tas laten zitten.

Informatie over de schoolpas en het huren van een kluisje maken, vindt u in het hoofdstuk Kosten.

Fietsenstalling

Zet de fiets altijd goed op slot. De huismeesters houden via een videocamera de fietsenstalling in de gaten en er worden opnames gemaakt, maar voorkomen is beter dan genezen. De school neemt geen verantwoording voor op school gestolen of verloren spullen.