4. Afspraken
en regelingen

Afspraken en regels

In onze missie staat “Ithaka stelt zich ten doel leerlingen te begeleiden in hun groei naar een volwassen bestaan”. Dat vinden wij een hele belangrijke, en ook moeilijke opdracht. Wij, de docenten en alle mensen die bij ons op school werken, voeren hier regelmatig gesprekken over en zoeken soms ook hulp als we zelf niet precies weten wat we moeten doen. Wat we wel weten is dat we het samen moeten doen. Samen met de leerling, samen met de ouders en samen met andere docenten.

Ziekte, verzuim en afspraken

Ziekmelden

Als een leerling ziek is of om andere redenen niet op school kan zijn, moet dat telefonisch vóór 08.30 uur door de ouder aan school worden doorgegeven. Het telefoonnummer is: 030-2634634.

Wanneer een leerling tijdens de lesdag ziek naar huis gaat, moet hij of zij zich afmelden bij de mentor. Is de mentor niet bereikbaar, dan meldt de leerling zich af bij de teamleider. We nemen ook contact op met ouder / verzorger.

Ongeoorloofd afwezig

Wij houden ieder lesuur de absentie van leerlingen bij. Als bij ons niet bekend is dat een leerling afwezig is, neemt de mentor contact op met de leerling en ouders.

Ouders kunnen inzage krijgen in de absentie-overzichten van hun kind of pupil.

We streven ernaar om gemiste tijd zoveel mogelijk in te laten halen.

Als leerlingen regelmatig verzuimen, maakt de school daarvan melding bij de gemeente (leerplichtambtenaar).

Afspraken onder schooltijd

Afspraken met dokter, tandarts, vreemdelingenpolitie, consulaat, advocaat etc. vragen wij u buiten de schooltijden te maken.

Mocht dit niet kunnen, dan vraagt u schriftelijk verlof aan bij de mentor van uw kind. De mentor vraagt daarbij om een schriftelijke uitnodiging voor de genoemde afspraak.

Verlof buiten schoolvakanties

Voor bijzondere familieomstandigheden kan de ouder/verzorger vooraf schriftelijk verlof worden aanvragen. Een standaardformulier hiervoor is verkrijgbaar op de administratie en via de website. Op dit formulier geeft u aan om welke bijzondere omstandigheden het gaat.

Voor extra vakantie(dagen) buiten de schoolvakanties volgt de school de Leerplicht.U kunt bij ons alleen extra vakantiedagen voor uw kind aanvragen als:

 • Eén van de ouders/verzorgers door zijn/haar werk niet tijdens de schoolvakantie weg kan
 • U voor het eerst dit schooljaar vraagt om eerder op vakantie te gaan
 • Uw kind hierdoor maximaal 10 schooldagen in het schooljaar mist
 • De extra vakantiedagen niet in de eerste 2 lesweken van het schooljaar vallen
 • De extra vakantiedagen niet op een schoolvakantie aansluiten

U dient het formulier in bij de mentor. De mentor controleert of het formulier volledig is ingevuld en voldoet aan de voorwaarden hierboven. Is dat het geval dan legt de mentor de aanvraag voor aan de directeur voor toekenning of afwijzing.

Ook wanneer leerlingen vrij willen hebben voor het vieren van een religieus feest moet daarvoor schriftelijk verlof worden aangevraagd.

Sfeer en veiligheid

Wij zijn een openbare school. Wij staan open voor elke leerling, elke levensovertuiging of religie. Wij verlangen van alle leerlingen en medewerkers dat zij met respect voor elkaars persoon, levensovertuiging, religie, afkomst, seksuele voorkeur of geslacht, met elkaar omgaan en elkaar beter leren kennen. Dit alles in een prettige, vertrouwde sfeer waarbij wij ervan uitgaan dat het samenkomen van veel verschillende visies en culturen, een verrijking van ieder individu is en ook een goede voorbereiding op de maatschappij. Ook in de maatschappij krijgen onze leerlingen met veel uiteenlopende mensen te maken.

Een veilige sfeer en omgeving

Om goed te kunnen werken moet iedereen zich op school thuis voelen. De school moet veilig zijn. Veilig, zodat eenieder zichzelf kan zijn en niet bang hoeft te zijn of zich onzeker hoeft te voelen. Daarnaast moeten leerlingen en medewerkers zich ook fysiek veilig voelen.

Elk jaar worden leerlingen bevraagd over hun gevoel van veiligheid op school. Als een leerling gepest wordt of zich onveilig voelt, kan hij/zij dit altijd bespreken met zijn mentor. Dit kan ook gaan over een situatie buiten school. Samen zoeken zij naar een oplossing. Hoor en wederhoor, in verbinding blijven met elkaar, en de visie van de school zijn daarbij leidende uitgangspunten. Zo nodig wordt er advies gevraagd aan de zorgcoördinator. Soms kun je pesten voorkomen. Dit doen wij door regelmatig hierover met elkaar te praten of een voorstelling of televisieprogramma te bekijken. Hierbij wordt gekeken naar een passend programma voor deze leerling(en).

Veiligheidsconvenant

Ithaka heeft samen met de andere scholen in de wijk, het wijkbureau en de politie een convenant getekend. Dit convenant heeft als doel de veiligheid in en rondom de school te vergroten door het tijdig signaleren van strafbaar gedrag. In het convenant is onder andere vastgelegd dat we als school altijd aangifte doen van strafbare feiten. We bevorderen in veel voorkomende gevallen ook dat de leerlingen aangifte doen van strafbare feiten.

Gedragscode

Op Ithaka geldt de gedragscode, die geldt voor alle NUOVO-scholen. Daarin staat hoe wij met elkaar om willen gaan. Deze code is van toepassing op alle medewerkers en iedereen die op de school werkt, zoals stagiaires en vrijwilligers. De code geldt ook in het contact tussen medewerkers en leerlingen, hun ouders en andere begeleiders van leerlingen. Voor bepaalde onderdelen geldt de code ook voor derden.

In de gedragscode staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • Gelijke behandeling ongeacht overtuiging;
 • Normen en waarden;
 • Kleding, uiterlijke verzorging;
 • Relaties enz.

De gedragscode is te vinden op:   www.nuovo.nl/documenten.

Basisregels

We streven ernaar dat de volgende 5 regels worden nageleefd:

 • Respecteer elkaar. Draag eraan bij dat iedereen elke dag met plezier naar school kan gaan en in zijn waarde wordt gelaten.
 • Respecteer de omgeving (in en om de school). Zorg dat iedereen zich prettig kan voelen in een schone en veilige omgeving. Daarbij hoort ook respect voor elkaars eigendommen.
 • Respecteer werksfeer en werklust. Help eraan mee dat iedereen zo goed mogelijk kan werken in een rustige omgeving.
 • Respecteer gemaakte afspraken. Een goede samenwerking slaagt alleen als iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt.
 • Respecteer je gezondheid. De school wil bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van haar leerlingen en medewerkers. Daarom zijn er regels tegen het gebruiken van alcohol, tabak en drugs.

Wat deze vijf regels in de praktijk betekenen, bespreken de mentoren regelmatig met de leerlingen in het mentoruur.

Wat doen we in geval van ongewenst gedrag?

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag (zoals pesten, geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, ongewenste intimiteiten of discriminatie), dan kan de leerling en/of de ouders/verzorgers terecht bij de mentor of de contactpersoon op school. Samen komen we tot een aanpak op maat voor het probleem.

Meldcode NUOVO Scholengroep

Als school dragen we zorg voor een veilige werk- en leeromgeving voor onze leerlingen en medewerkers. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om actief te handelen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze handelingen zijn erop gericht dat leerlingen die te maken hebben met een vorm van huiselijk geweld of mishandeling hierbij snel passende hulp kunnen krijgen zodat er een einde komt aan de situatie.

In de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van NUOVO Scholengroep is vastgelegd wat we daarin van onze medewerkers verwachten, welke stappen de school daarin onderneemt en welke partners daarbij zijn betrokken. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld.

De Meldcode vindt u op de website van NUOVO scholengroep: www.nuovo.nl/documenten.

Bedrijfshulpverlening en preventie

Er loopt in het gebouw een geschoold team bedrijfshulpverleners (BHV-ers) rond. Zij verlenen eerste hulp bij ongelukken en bij calamiteiten weten zij hoe de veiligheid van leerlingen en personeel het best gewaarborgd kan worden. In deze situaties moet dan ook iedereen direct hun aanwijzingen opvolgen. Onder leiding van de BHV wordt af en toe een ontruiming geoefend.

Een preventiemedewerker houdt alle veiligheidsaspecten in de school in de gaten. Zij waarschuwt de directie als de veiligheid ergens niet optimaal is. Verder wordt periodiek een risico-inventarisatie opgemaakt. In deze rapporten wordt steeds aangegeven welke maatregelen nodig zijn voor het vergroten van de veiligheid.

Verbod

In onze schoolgebouwen, op onze schoolpleinen en tijdens schoolactiviteiten buiten het schoolgebouw is het volgende verboden:

Alcohol
Het gebruik, bezit en onder invloed zijn van alcohol tijdens schooltijden is verboden.

Roken
Roken op het schoolterrein is niet toegestaan, zowel binnen als op het schoolplein.

Drugs
Bezit en gebruik van soft- en harddrugs zijn verboden.

Wapens en vuurwerk
Bezit en gebruik zijn verboden.

Wanneer bovenstaande op school geconstateerd wordt, nemen we gepaste maatregelen conform om beleid. Meer informatie over dit beleid vindt u in 4.3.

Beleid schorsing en verwijdering

Tegen leerlingen die zich niet aan de regels houden, kunnen maatregelen worden genomen. Dit kunnen pedagogische maatregelen zijn, die we vaak in samenspraak met ouders nemen.
Een ernstige misdraging zal echter leiden tot schorsing of in het uiterste geval tot verwijdering.
Bij ernstige misdragingen kun je bijvoorbeeld denken aan wapenbezit, diefstal, vernieling, gewelddadig gedrag en drugsgebruik. De school heeft een Stappenplan Schorsing en Verwijdering dat in die situaties leidend is. Als school hopen we er met ons beleid voor te zorgen dat we samen een veilige school hebben waar iedereen onbezorgd naartoe kan gaan.

In de praktijk kunnen de maatregelen of regels er als volgt uit zien:

 • Bij constatering van diefstal, geweldpleging, etc. wordt de politie ingeschakeld.
 • Wanneer diefstal wordt vermoed, mag de directie tassen, jassen en kluisjes controleren.
 • Leerlingen die schade veroorzaken, worden daarvoor aansprakelijk gesteld.
 • Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen.
 • Kostbaarheden daarom graag thuislaten of opbergen in het schoolkluisje.
 • Bij conflicten die ontstaan via sociale media wordt de politie ingeschakeld om verdere escalatie, onder en na schooltijd, te voorkomen.
 • Een aantal keer per jaar komt de politie op school om de kluisjes en fietsen te controleren.
 • Tegen bedreigingen of welke vorm van geweld dan ook zal altijd direct worden opgetreden. Optreden betekent dat bijvoorbeeld bij iedere vorm van reële bedreiging, aangifte zal worden gedaan bij de politie. Gewapend geweld zal altijd leiden tot schorsing of verwijdering van de leerling van school en er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Ouders zullen van de schorsing of verwijdering en aangifte direct op de hoogte worden gesteld door de schooldirectie of een kernteamleider.

Gelukkig is het tot nu toe zo dat dit soort gedrag niet of nauwelijks voorkomt. Wij vinden het echter wel belangrijk om te blijven werken aan een veilige school voor alle betrokkenen.

Andere regels waar leerlingen zich aan moeten houden zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut is te vinden op de website: www.nuovo.nl/documenten


Klachten

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke conflicten in overleg met school opgelost.

Contactpersoon op Ithaka

Op school is ook een contactpersoon aanwezig die de leerling, medewerker of ouder kan helpen om tot een oplossing te komen. De contactpersoon kent de mogelijkheden van de klachtenregeling.

Voor Ithaka is dit Robert Jongbloed. Hij is te bereiken via rjongbloed@ithaka-isk.nl

Extern vertrouwenspersoon

Als het probleem niet in overleg met de school kan worden opgelost, kan er via de externe vertrouwenspersoon van NUOVO Scholen een officiële klacht worden ingediend. NUOVO Scholen heeft hiervoor 2 externe vertrouwenspersonen: Lilian Vermeulen en Jalik Taktak, beide werkzaam bij Centrum Vertrouwenspersonen Plus. Zij zijn onder kantooruren bereikbaar op via telefoonnummer 070-2600032 of via het volgende mailadres: info@cvp-plus.nl.

U vindt de regeling Externe Vertrouwenspersoon Nuovo Scholen ook op www.nuovo.nl/documenten.

Adressen

Bevoegd gezag waar een klacht gemeld moet worden:

College van Bestuur NUOVO
Postbus 1415, 3500 BK Utrecht

De landelijke klachtencommissie waarbij NUOVO is aangesloten:

LKC, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590

Publicatie van foto’s en video’s

Op school worden elk jaar foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor diverse publicaties zoals de schoolgids, de website en de schoolkrant. Mogelijk wordt uw kind dan ook gefotografeerd. Wij vragen ouders en leerlingen bij de intake om toestemming voor publicatie.