3. Begeleiding en
ondersteuning

3.1 Ouders doen mee

Vooropgesteld: wij beschouwen de ouders als de belangrijkste en meest constante factor in het leven van hun kind(eren). Zij zullen, ook meestal nog maar kort in Nederland, belangrijke beslissingen met en voor hun kinderen moeten nemen. De school wil hen daarbij ondersteunen, maar nooit de beslissing voor hen nemen. De school heeft wel een eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als de veiligheid van leerlingen in het geding is. Wij zullen ook advies uitbrengen bij belangrijke gebeurtenissen zoals de keuze van vervolgonderwijs. We betrekken ouders bij verschillende onderwerpen die op school spelen. Daarom werkt de school samen met It's My Child Bij It's My Child praten ouders over alle nieuwe dingen die zij in Nederland tegenkomen. Waar ze nieuwsgierig naar zijn en waar ze soms moeite mee hebben. Maar het is vooral meer dan praten: samen aanpakken.

Samen praten over school

Voor de meeste leerlingen is het prettig als zij thuis kunnen vertellen hoe het op school gaat. Daarom is het belangrijk dat ouders/verzorgers de tijd nemen om naar de verhalen te luisteren en zich een voorstelling kunnen maken van de dagelijkse gang van zaken op school.

Huiswerk

Bij het maken van huiswerk is het belangrijk dat de leerling daarvoor thuis de tijd en de rust krijgt . Voor huiswerk is een computer/laptop met internetverbinding nodig. In sommige gevallen heeft de leerling geen eigen kamer, maar een rustig plekje in huis is altijd wel te vinden. Samen in de agenda kijken welk huiswerk er gemaakt moet worden, stimuleert de leerling om eraan te beginnen.

Aanwezigheid

Het is belangrijk dat ouders/verzorgers toezicht houden op hun kinderen en met ons proberen te voorkomen dat lessen gemist worden. Wanneer uw kind niet op school kan komen verwachten we van u dat u contact opneemt met school voor aanvang van de lessen.

Wanneer een kind ongeoorloofd afwezig is, zullen we hem/haar daarop aanspreken. Ook nemen we contact op met de ouders. We verwachten ook van u dat u uw kind indien nodig corrigeert. Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind spijbelt, dan verwachten we dat u de school daarover informeert. Bij aanhoudend verzuim kan leerplicht in actie komen.

Deel uw zorgen

Als u zich zorgen maakt over uw kind om welke reden dan ook, neemt u dan alstublieft contact op met de mentor. De school denkt graag met u mee.

Ouderavonden

Wij vinden het heel belangrijk dat u op alle ouderavonden aanwezig bent. Als u geen of weinig Nederlands spreekt, vragen wij u om op de 10-minuten gesprekken een tolk mee te nemen. Als u niemand kent die voor u kan tolken, dan kunnen wij een tolk regelen. U moet dit minstens 14 dagen van tevoren opgeven. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit altijd lukt.

Voorlichtingsavond

Voor ouders/verzorgers van leerlingen, die aan het eind van het schooljaar de school gaan verlaten, is er in december of januari een voorlichtingsavond per mentorgroep over het onderwijs in Nederland en de manier waar wij de leerlingen daarop voorbereiden.

Brieven

Regelmatig stuurt de school berichten of brieven via de mail, sms, WhatsApp of de post. Hierin staat informatie over de ouderavonden, activiteiten, vrije dagen etc. Op die brieven moet soms ook een antwoord komen van de ouders of verzorgers. Wij verwachten dat ouders/verzorgers die brieven lezen of laten lezen en dan zo snel mogelijk reageren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij schorsing en verwijdering na wangedrag, worden brieven per post verstuurd.

De mentor is uw eerste aanspreekpunt op school

Elke groep heeft twee mentoren. Ouders/verzorgers kunnen het beste contact opnemen met een van de mentoren als ze iets willen weten over de school, de schoolvorderingen, de aan- en afwezigheid van leerlingen, als er vragen zijn over iets wat op school is gebeurd of wanneer ze de school op de hoogte willen brengen van iets dat in het belang is van de leerling. Wie de mentoren zijn, is aan het begin van het schooljaar bekend.

Contact met directie

Als ouders/verzorgers een gesprek willen met een teamleider of de directeur, dan kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden. Mocht er een probleem zijn met een docent, dan kan dat natuurlijk het beste eerst met die docent zelf worden opgenomen.

It’s My Child, voor en door ouders

Een aantal ouders van Ithaka merkten in 2017 dat zij en andere ouders met veel vragen zitten over hoe zij hun kind goed kunnen begeleiden rondom school. Daarom is in 2018 een stichting opgericht: It’s my Child. Ouders bepreken met elkaar en ondernemen gezamenlijk acties om zichzelf en elkaar versterken en om hun kind(eren) nog beter te begeleiden. Het gaat dan over onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zorgen over het kind, vragen over onderwijs op Ithaka en wat gebeurt er na Ithaka.

Voor meer informatie, kijk op www.itsmychild.nl of neem contact op via info@itsmychild.nl.

Overige vragen

Voor (algemene) vragen over het onderwijs kunt u terecht op telefoonnummer 0800-8051 (gratis), daarnaast kunt u gebruik maken van het e-mailadres, info@owinsp.nl, en de website van de Rijksinspectie, www.onderwijsinspectie.nl.

3.2 Planning activiteiten voor ouders

De volgende activiteiten zijn gepland. Ouders/verzorgers krijgen een bericht met de exacte data.

Activiteit Periode
Kennismakingsavond voor alle leerlingen en ouders Eind september
Huisbezoek Week van 11 oktober
1e 10-minutengesprek over de voortgang van de leerling Begin december
Decanenavond voor leerlingen die Ithaka verlaten December/januari
2e 10-minutengesprek over de voortgang van de leerling April
3e 10-minutengesprek over de voortgang van de leerling Begin juli

3.3 Mentoraat

De mentor is er verantwoordelijk voor dat de leerling goed wordt begeleid. Het gaat daarbij niet alleen om leerprestaties, maar ook of de leerling zich prettig voelt in de klas en op school. Als een bijzondere aanpak gewenst of noodzakelijk is, vermeldt de mentor dit in het handelingsplan. Voor de leerlingen is de mentor degene die hen helpt om problemen op te lossen.

De mentor bezoekt nieuwe leerlingen, indien daar aanleiding toe is, thuis om kennis te maken met het gezin en de woonsituatie.

De mentor heeft contact met de vakdocenten over de leerresultaten bij de andere vakken en ook over de werkhouding en het gedrag van de leerling. De mentor neemt contact op met de ouders bij absentie waarvan de reden onduidelijk is of bij problemen die om overleg vragen.

Voor de ouders/verzorgers is de mentor het eerste aanspreekpunt op school. Op rapportavonden bespreekt de mentor de ontwikkeling van de leerling met de ouders.

De mentor draagt er zorg voor dat er zo nu en dan een excursie wordt gemaakt met de klas. Of dat er een activiteit buiten de school plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld schaatsen of een bezoek aan een museum. De mentoren organiseren ook informatieavonden voor ouders over de gang van zaken op Ithaka en over het vervolgonderwijs na Ithaka.

Op dit moment zijn er door extra geld van de overheid ("NPO programma") elke dinsdag mentoruren waar beide mentoren met de klas werken. Wij ervaren dat allemaal als er prettig en behulpzaam na een periode van lockdowns en thuisonderwijs. De band tussen leerlingen en mentoren wordt hierdoor enorm versterkt.

3.4 Extra ondersteuning

Naast mentoren zijn er op school specialisten op het gebied van leerlingbegeleiding, onder andere de schoolloopbaanbegeleiders, de zorgcoördinator en de contactpersoon.

Wat doet de schoolloopbaanbegeleider (intake en decanaat)?

De schoolloopbaanbegeleider verzorgt het inschrijven en toetsen van de nieuwe leerlingen. De schoolloopbaanbegeleider is ook lid van de plaatsingscommissie die de leerlingen in de juiste klas plaatst. Ook als er vragen of twijfels zijn over juiste plaatsing gedurende het schooljaar, worden de schoolloopbaanbegeleiders geraadpleegd. Daarnaast ziet hij erop toe dat leerlingen zich goed voorbereiden op de overstap naar een andere school en dat zij daarbij goed begeleid worden.

Intake

Cecile Ogink, Joska Ottjes en Marije van Weelderen via intake@ithaka-isk.nl.

Decanaat

R-klassen:

V-klassen:

Wat doet de contactpersoon?

Soms is het lastig om aan de eigen mentor vertrouwelijk de eigen problemen te vertellen. Daarom is er op school een contactpersoon. Hij/zij wil naar elk probleem luisteren en helpt je op weg. Hij/zij kan (soms) advies geven hoe de problemen aangepakt kunnen worden.

Melanie van Miltenburg, mmiltenburg@ithaka-isk.nl

Wat doet de remedial teacher?

Als een leerling leerproblemen heeft op een bepaald gebied, dan kan hij of zij extra begeleiding krijgen van de remedial teacher. Op Ithaka is er een remedial teacher voor NT2, voor rekenen en wiskunde, voor ruimtelijke oriëntatie en voor motoriek. Soms is die begeleiding individueel en soms groepsgewijs. De remedial teacher bespreekt met de mentor wat hij of zij van plan is, om de problemen of achterstanden aan te pakken en weg te werken. De mentor is dus altijd op de hoogte van het handelingsplan. Ook de vakdocenten worden betrokken in de begeleiding, want zij kunnen in de praktijk het beste zien wat de resultaten zijn van de extra hulp.

RO/RT

MRT:

Jip Hogenelst, jhogenelst@ithaka-isk.nl

Wat doet de zorgcoördinator?

De zorgcoördinator adviseert inzake het beleid voor de leerlingenzorg en ziet toe op de uitvoering van dit beleid. De zorgcoördinator organiseert de externe contacten met de andere scholen van het samenwerkingsverband en andere instellingen betreffende leerlingenzorg.

De zorgcoördinator organiseert een keer in de twee weken een overleg tussen het zorgteam van Ithaka met de begeleider Passend Onderwijs, de JGZ-arts, het buurtteam en leerplicht. In dit overleg worden (met toestemming) leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben, besproken. Ook gaat het over onderwerpen die leven op school. Het MT van Ithaka schuift hier één keer in de zes weken bij aan.

Thessa van Zanten, tzanten@ithaka-isk.nl

Wat doet de orthopedagoog?

De orthopedagoog is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van kinderen. De orthopedagoog is op afroep beschikbaar om in de klas docenten of leerlingen te observeren en geeft op basis van deze observatie adviezen voor het handelingsplan. Zij heeft zitting in het zorgteam. Ze ondersteunt ook docenten in het verwijzen van leerlingen naar het speciaal onderwijs.

Merel de Beer, mbeer@ithaka-isk.nl
Marlien Burgers, mburgers@ithaka-isk.nl

Wat doet de buurtteammedewerker?

Leerlingen die thuis of op school problemen hebben kunnen altijd terecht bij hun mentor. Soms zijn de problemen erg groot en lukt het niet voldoende om er verandering in te brengen. In dat geval kan de mentor de leerling in contact brengen met de buurtteammedewerker. De buurtteammedewerker biedt professionele hulp aan de leerling zelf, maar ook aan het gezin (ouders, broertjes, zusjes) wanneer dat nodig is. Zowel gesprekken op school als in de thuissituatie zijn mogelijk. De buurtteammedewerker kan ook doorverwijzen naar aanvullende zorg zoals een behandelend psycholoog. Hij is onderdeel van het zorgteam van Ithaka en coacht docenten en mentoren in hun begeleidersrol.

Bashar Dassouki, BasharDassouki@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Nilton Moreira Da Silva,
NiltonMoreiraDaSilva@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Joke Brookman,
jokebrookman@jeugd.buurtteams.nl

Wat doet de JGZ-arts?

Aan Ithaka is een JGZ-arts (Jeugdgezondheid) verbonden.

De schoolarts kijkt of de leerling gezond is en mee kan doen met sport. Ook wordt gecontroleerd of de leerling vaccinaties heeft gehad. Als er bij de keuring medische problemen worden geconstateerd, dan zorgt de schoolarts dat de ouders/verzorgers en ook de huisarts op de hoogte worden gebracht. Ook ziet de JGZ-arts leerlingen op verzoek van de mentor, indien deze zich zorgen maakt. De JGZ-arts is twee dagen per week op school aanwezig.

Marieke Kersemaekers, marieke.kersemaekers@utrecht.nl

Wat doet de schoolverpleegkundige?

De schoolverpleegkundige gaat met de leerling in gesprek om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie en de gezondheidsgeschiedenis van de leerling. Dit wordt gedaan om de gezondheid, groei en de ontwikkeling van de leerling te kunnen volgen. Als er zorgen zijn kan de schoolverpleegkundige in gesprek gaan met de ouders of mentor. Een leerling kan ook zelf een afspraak maken bij de schoolverpleegkundige.

Hester Ubels, h.ubels@utrecht.nl

Wat doet de leerplichtambtenaar?

Ithaka is een school voor voltijds onderwijs. Leerlingen moeten dus elke dag, elke les naar school. Als een leerling veel verzuimt, wordt een leerling aangemeld bij leerplicht. De leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht bekijkt deze aanmeldingen zelf of verwijst naar andere gemeentes.

Heleen van der Vleuten,  h.van.der.vleuten@utrecht.nl

Wat doet de begeleider Passend Onderwijs?

De begeleider Passend Onderwijs vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband Sterk VO, waaronder alle scholen van Utrecht, Breukelen en Maarsen vallen. Zij denkt mee in het zorgteam over leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben, geeft advies en bemiddelt naar andere scholen toe.

Rita Portman, r.portman@sterkvo.nl

Sofia Chakrouni, S.chakrouni@sterkvo.nl