3. Begeleiding en
ondersteuning

Rol van ouders

Vooropgesteld: wij beschouwen de ouders als de belangrijkste en meest constante factor in het leven van hun kind(eren). Zij moeten belangrijke beslissingen met en voor hun kinderen, ook wanneer zij nog maar kort in Nederland zijn. De school wil hen daarbij ondersteunen, maar nooit de beslissing voor de ouders nemen.

De school heeft wel een eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als de veiligheid van leerlingen in het geding is.  We zullen ook advies uitbrengen bij belangrijke gebeurtenissen zoals de keuze van vervolgonderwijs.

Praten over school

Voor kinderen is het fijn om thuis te kunnen vertellen hoe het op school gaat. Dat is ook fijn voor ouders: zij krijgen een beeld hoe hun kind zijn school ervaart en of hij hulp en begeleiding van zijn ouder nodig heeft.

Huiswerk

Om huiswerk te maken hebben leerlingen thuis een laptop of computer met internetverbinding nodig. Op een rustige plek kan hij zich goed concentreren. Deze rustige plek kan bijvoorbeeld de slaapkamer zijn of een andere plek in huis, bij familie of in de bibliotheek. 

Ook moeten leerlingen tijd maken voor huiswerk. Het kan de leerling, vooral in het begin, helpen als zij samen met een ouder bekijken welk huiswerk gemaakt moet worden.

Aanwezigheid en afwezigheid (verzuim)

Het is belangrijk dat ouders en de school erop letten dat de leerlingen naar school gaan.

Wanneer een leelring niet op school kan komen, verwachten we van de ouder dat hij de school belt voordat de eerste les start om door te geven dat de leerling niet komt .

Wanneer een leerling niet op school is en wij daarover geen bericht van de ouder hebben gehad, is deze leerling ongeoorloofd afwezig. We gaan dan in gesprek met de leerling. Ook nemen we contact op met de ouders. We verwachten dat de ouders ook het verzuim met de leerling bespreekt.
Wanneer ouders het vermoeden hebben dat hun kind spijbelt, dan verwachten we dat de ouder de school daarover informeert.
Bij aanhoudend verzuim kan Leerplicht in actie komen.

Zorgen delen

Als ouders zich zorgen maakt over hun kind, om welke reden dan ook, dan kunnen zij altijd contact opnemen met de mentor. De school denkt graag met u mee.

Ouderavonden (10-minuten gesprekken)

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders op alle ouderavonden aanwezig zijn. Als ouders geen of weinig Nederlands spreekt, kunnen zij een tolk meenemen. Als ouders geen tolk kunnen vinden, kunnen zij dit minstens 14 dagen voor het gesprek met de mentor bespreken. Dan kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

Voorlichtingsavond

In het laatste schooljaar op Ithaka is er voor ouders een voorlichtingsavond. Op deze avond krijgen ouders informatie over het onderwijs in Nederland en hoe wij de leerlingen daarop voorbereiden. In de jaarkalender op de website staat de datum van de voorlichtingsavond (meestal in december of januari).

It’s My Child, voor en door ouders

Een aantal ouders van Ithaka merkten in 2017 dat zij en andere ouders  veel vragen hebben over hoe zij hun kind goed kunnen begeleiden rondom school. Daarom is in 2018 een stichting opgericht: It’s my Child.

Bij It's My Child bespreken ouders met elkaar hun vragen en ondernemen gezamenlijk acties om zichzelf en elkaar versterken en om hun kind(eren) nog beter te begeleiden. Het gaat dan over onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zorgen over het kind, vragen over onderwijs op Ithaka en wat gebeurt er na Ithaka.

Voor meer informatie, kijk op www.itsmychild.nl of neem contact op via info@itsmychild.nl.

Onderwijsinspectie

Voor (algemene) vragen over het onderwijs kunnen bellen naar telefoonnummer 0800-8051 (gratis), mailen naar het e-mailadres, info@owinsp.nl, of kijken op de website van de Rijksinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

Contactmomenten

Ieder schooljaar zijn er verschillende contactmomenten tussen school en ouders. De exacte data krijgen ouders via een brief of mail en ook op de website is de planning te vinden.

De volgende activiteiten vinden in ieder geval plaats:

Activiteit Periode
Kennismakingsavond voor alle leerlingen en ouders Eind september
Huisbezoek Oktober
1e 10-minutengesprek over de voortgang van de leerling Begin december
Decanenavond voor leerlingen die Ithaka verlaten December/januari
2e 10-minutengesprek over de voortgang van de leerling April
3e 10-minutengesprek over de voortgang van de leerling Begin juli

Mentoraat

Mentor en leerling

De mentor is er verantwoordelijk voor dat de leerling goed wordt begeleid. Het gaat daarbij niet alleen om leerprestaties, maar ook of de leerling zich prettig voelt in de klas en op school.

Als een bijzondere aanpak gewenst of noodzakelijk is, vermeldt de mentor dit in een handelingsplan. Voor de leerlingen is de mentor degene die hen helpt om problemen op te lossen.

De mentor heeft contact met de vakdocenten over de leerresultaten bij de andere vakken en ook over de werkhouding en het gedrag van de leerling.

De mentor organiseert voor de klas zo nu en dan een excursie of andere activiteit buiten de school, zoals bijvoorbeeld schaatsen of een bezoek aan een museum.

Op dit moment zijn er door extra geld van de overheid ("NPO programma") elke dinsdag mentoruren waar beide mentoren met de klas werken. Wij ervaren dat allemaal als erg prettig en behulpzaam omdat het de band tussen leerlingen en mentoren versterkt.

Mentor en ouders

Ook ouders kunnen naar de mentor als ze vragen hebben over hun kind. Op ouderavonden bespreekt de mentor tijdens 10-minutengesprekken de ontwikkeling met de leerling en de ouders/verzorgers.

De mentor bezoekt nieuwe leerlingen thuis om kennis te maken met het gezin en de woonsituatie.

De mentor neemt contact op met de ouders bij absentie waarvan de reden onduidelijk is of bij problemen die om overleg vragen.

Extra ondersteuning

Naast mentoren zijn er op school specialisten op het gebied van leerlingbegeleiding, onder andere de schoolloopbaanbegeleiders, de zorgcoördinator en de contactpersoon.

Intake en decanaat

De intakers en de decanen op Ithaka begeleiden de leerlingen in hun schoolloopbaan op Ithaka.

De intakers zorgen voor het inschrijven en toetsen van de nieuwe leerlingen.
Ook zijn zij lid van de plaatsingscommissie die de leerlingen in de juiste instroomklas plaatst. Als er vragen of twijfels zijn of een leerling in de juiste klas zit, wordt de intake geraadpleegd.

De decanen zien erop toe dat leerlingen zich goed voorbereiden op de overstap naar een andere school en dat zij daarbij goed begeleid worden. Zij richten zich daarbij op de leerlingen in de uitstroomklassen en zijn voor deze klassen dan ook lid van de plaatsingscommissie.

Contactpersonen Intake

Cecile Ogink, Diana Rusch, Rob Singelenberg en Marije van Weelderen via intake@ithaka-isk.nl.

Contactpersonen decanaat

R-klassen:

V-klassen:

Contactpersoon

Soms is het voor een leerling lastig om aan de eigen mentor vertrouwelijk de eigen problemen te vertellen. Daarom is er op school een contactpersoon. Hij luistert naar de leerling en helpt de leerling om een oplossing te vinden.

Contactpersoon

Robert Jongbloed, rjongbloed@ithaka-isk.nl

Remedial teacher

Als een leerling leerproblemen heeft op een bepaald gebied, dan kan hij extra begeleiding krijgen van de remedial teacher. Op Ithaka is er een remedial teacher voor NT2, voor rekenen en wiskunde, voor ruimtelijke oriëntatie en voor motoriek. Soms is die begeleiding individueel en soms in een groep. De remedial teacher bespreekt met de mentor hoe hij met de leerling aan het werk gaat. De mentor is dus altijd op de hoogte van het handelingsplan. Ook de vakdocenten worden betrokken in de begeleiding, want zij kunnen in de praktijk het beste zien wat de resultaten zijn van de extra hulp.

Contactpersoon:

Brigitte Kienstra, bkienstra@ithaka-isk.nl

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator adviseert over het beleid voor de leerlingenzorg en ziet toe op de uitvoering van dit beleid. De zorgcoördinator organiseert de externe contacten met de andere scholen van het samenwerkingsverband en andere instellingen betreffende leerlingenzorg.

De zorgcoördinator organiseert ook terugkerende overleggen tussen het zorgteam van Ithaka met de begeleider Passend Onderwijs, de JGZ-arts, het buurtteam en leerplicht. In dit overleg worden (met toestemming) leerlingen besproken die specifieke aandacht nodig hebben. Ook gaat het over onderwerpen die leven op school. Het MT van Ithaka schuift hier ook af en toe bij aan.

Zorgcoördinator:

Karijne de Kramer, kkramer@ithaka-isk.nl

Orthopedagoog

De orthopedagoog is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van kinderen. De orthopedagoog is beschikbaar om in de klas docenten of leerlingen te observeren en geeft op basis van deze observatie adviezen voor het handelingsplan. De orthopedagoog heeft zitting in het zorgteam en ondersteunt docenten in het verwijzen van leerlingen naar het speciaal onderwijs.

Contactpersonen:

Merel de Beer, mbeer@ithaka-isk.nl
Marlien Burgers, mburgers@ithaka-isk.nl
Jonna Kroese, jkroese@ithaka-is.nl

Buurtteam

Leerlingen die thuis of op school problemen hebben kunnen altijd terecht bij hun mentor. Soms zijn de problemen erg groot en lukt het niet voldoende om er verandering in te brengen. In dat geval kan de mentor de leerling in contact brengen met de buurtteammedewerker. De buurtteammedewerker biedt professionele hulp aan de leerling zelf, en ook aan het gezin (ouders, broertjes, zusjes) wanneer dat nodig is. Zowel gesprekken op school als in de thuissituatie zijn mogelijk. De buurtteammedewerker kan ook doorverwijzen naar aanvullende zorg zoals een behandelend psycholoog. Hij is onderdeel van het zorgteam van Ithaka en coacht docenten en mentoren in hun begeleidersrol.

Contactpersoon:

Maaike Pothoven, MaaikePothoven@jeugd.buurtteamsutrecht.nl

Rudi Lamme, RudiLamme@jeugd.buurteamsutrecht.nl

JGZ-arts

Aan Ithaka is een JGZ-arts (Jeugdgezondheid) verbonden, oftewel een schoolarts. De schoolarts kijkt of de leerling gezond is en mee kan doen met sport. Hij controleert of de leerling vaccinaties heeft gehad. Als er bij de keuring medische problemen worden geconstateerd, dan zorgt de schoolarts dat de ouders en ook de huisarts op de hoogte worden gebracht. Ook ziet de schoolarts leerlingen op verzoek van de mentor, indien deze zich zorgen maakt. De schoolarts is twee dagen per week op school aanwezig.

Jeugdartsen:

Marieke Kersemaekers, Jessica Maltha en Simone Hijlkema

Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige gaat met de leerling in gesprek om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie en de gezondheidsgeschiedenis van de leerling. Dit wordt gedaan om de gezondheid, groei en de ontwikkeling van de leerling te kunnen volgen. Als er zorgen zijn, kan de schoolverpleegkundige in gesprek gaan met de ouders of mentor. Een leerling kan ook zelf een afspraak maken bij de schoolverpleegkundige.

Schoolverpleegkundigen:

Hester Ubels, Helena Kakisina, Nadine op ten Noort

Leerplichtambtenaar

Ithaka is een school voor voltijds onderwijs. Leerlingen moeten dus elke dag naar elke les op school komen. Als een leerling veel verzuimt, wordt een leerling aangemeld bij leerplicht. De leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht bekijkt deze aanmeldingen zelf of verwijst naar andere gemeentes.

Contactpersoon:

Fedoua Himich, fedoua.himich@utrecht.nl

Begeleider Passend Onderwijs?

De begeleider Passend Onderwijs vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband Sterk VO, waaronder alle scholen van Utrecht, Breukelen en Maarsen vallen. Zij denkt mee in het zorgteam over leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben, geeft advies en bemiddelt naar andere scholen toe.

Contactpersoon:

Annekee van den Bergh