2. Het onderwijs

2.1 Aanmelding

Gedurende het hele jaar kunnen leerlingen worden aangemeld. Er zijn in principe geen wachtlijsten. Leerlingen die zich na half mei aanmelden, worden soms niet direct meer geplaatst. Ze moeten dan wachten tot na de zomervakantie. Ithaka neemt geen 18+ leerlingen aan. Als een leerling gedurende het traject 18 wordt dan mag hij/zij het traject wel afmaken.

Inschrijving en intake

Een afspraak voor een intakegesprek maakt u via onze website: www.ithaka-isk.nl/aanmelden.

De inschrijving van nieuwe leerlingen vindt elke maandag om 12.30 uur plaats, met uitzondering van vakanties, feestdagen, studiedagen, etc. Deze uitzonderingen zijn te vinden op de website.
De nieuwe leerlingen kunnen zich op maandag bij de receptie op de La Bohèmedreef 7 te Utrecht melden. Er wordt tot circa 16.00 uur ingeschreven en getest.
Op de aansluitende woensdag worden intelligentietesten afgenomen van 08.45 uur tot circa 12.00 uur.

Wanneer alle documenten en testresultaten in orde zijn, wordt de leerling in een passende klas geplaatst.

Het doel van de intake is om kennis te maken met een leerling, te onderzoeken welk onderwijs passend is voor de leerling, een prognose te stellen over de verwachte benodigde tijd die de leerling nodig heeft om door te stromen naar een vervolgschool. Ook stellen we een prognose op voor het verwachte uitstroomprofiel en leerjaar waarnaar de leerling door kan stromen.

Wat is er nodig voor inschrijving?

De ouders/verzorgers/voogd komen samen met de leerling naar de inschrijving.

Wanneer een leerling geen Nederlands spreekt verwachten we dat er iemand bij is die kan vertalen of informatie kan geven over de leerling. Voor een snelle plaatsing is het handig om diverse papieren mee te nemen. De papieren die u meeneemt naar de inschrijving zijn:

 • een verblijfsvergunning
 • een identiteitskaart of paspoort van de leerling en van de ouders (indien mogelijk)
 • een pasje van de zorgverzekeraar
 • een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA) met daarop datum vestiging in Nederland en geregistreerde nationaliteit(en)
 • het voorblad van het IND-formulier
 • de naam en het telefoonnummer van de huisarts
 • BSN d.m.v. een schriftelijk bewijs met officiële status
 • rapporten of certificaten van vorige scholen.
 • inentingsboekje

Plaatsing

Na de intake bepaalt de plaatsingscommissie in welke klas de leerling komt. De leerling en/of ouders/verzorgers krijgen van deze beslissing schriftelijk bericht. Afhankelijk van het moment van inschrijving wordt de leerling binnen 2 tot 7 weken geplaatst.

Meer informatie

Nadere informatie over de inschrijving en bijbehorende zaken kan worden verkregen bij Cecile Ogink, Joska Ottjes en Maud Dijkema via intake@ithaka-isk.nl.

2.2 Hoe lang kunnen de leerlingen op Ithaka blijven

De duur van het verblijf op Ithaka varieert van 1 tot 3 jaar. Voor elke leerling wordt apart bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Daarbij wordt gekeken naar:

 • het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst;
 • de leeftijd;
 • het leertempo;
 • de intelligentie;
 • eerdere onderwijservaring in Nederland.

Leerlingen met een goede vooropleiding die al wat Nederlands spreken kunnen in een enkel geval binnen een half jaar naar een andere school en leerlingen die nog nooit naar school gegaan zijn, doen er vaak 3 jaar over.

2.3 Onderwijsdoelen

Ons onderwijs richt zich grotendeels op vaardigheden welke nodig zijn om op een vervolgschool te kunnen starten. Wat je nodig hebt, hangt natuurlijk af van wat je al kan. Maar aan een paar zaken besteden we in ieder geval aandacht:

 • alledaagse taal en speciaal taalgebruik; de schooltaal en de vaktaal behorend bij ieder vak;
 • het zelfstandig leren en werken;
 • een prettige samenwerkingspartner zijn voor anderen;
 • plannen en organiseren, je goed kunnen presenteren, informatie kunnen zoeken en verwerken;
 • sociale vaardigheden en omgangsvormen, waarin respect voor elkaars leef- en denkwijze centraal staat;
 • hoe het is om in Nederland op een school te zitten, hoe gedraag je je op school en wat er van je wordt verwacht;
 • hoe het is om in Nederland te wonen, welke regels zijn er, wat zijn de omgangsvormen en welke keuzes zijn er te maken.

2.4 Leerwegen en uitstroomprofielen

Op Ithaka onderscheiden we 3 leerwegen naar 7 uitstroomprofielen. Er zijn groepen voor analfabete leerlingen; zij stromen doorgaans na 1 jaar door in een van de hieronder genoemde profielen.

Leerlingen die de groene en oranje leerweg volgen, zitten in een groep van zo’n 16 tot 20 leerlingen.

Leerlingen die de blauwe leerweg volgen, zitten in groepen tot maximaal 28 leerlingen.


uitstroomprofielen

Afbeelding: Leerwegen en uitstroomprofielen Ithaka ISK

2.5 De vakken

Nederlands als Tweede taal (NT2)

De leerlingen leren de Nederlandse taal verstaan, lezen, schrijven en spreken.

Reken- en wiskundelessen

De leerlingen gaan verder waar ze in hun eigen land gebleven waren. Ieder op zijn eigen niveau. De leerlingen leren hoe in Nederland de vakken wiskunde en rekenen gegeven worden: met veel nadruk op het gebruik van die vakken in de dagelijkse praktijk, gericht op het vinden van creatieve oplossingen en niet op het leren van trucs.

Creatieve vorming

De leerlingen ontwikkelen hier hun creatieve kant. In Nederland is de ontwikkeling van creatieve vaardigheden heel belangrijk. Zo verwachten werkgevers bijvoorbeeld van hun medewerkers dat ze creatief kunnen inspelen op vragen die zich voordoen. Daarnaast levert creatieve vorming een bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van een ieders leven.

Sportlessen

Hier gaat het vooral om het samen spelen en werken, emotiebeheersing, het leren omgaan met elkaar, te leren winnen en verliezen. En natuurlijk is het belangrijk voor de leerlingen om veel en goed te leren bewegen. De sportlessen helpen leerlingen ook om een keuze te maken voor een sport in de vrije tijd.

Sport zien we als een extra middel om aansluiting te vinden bij de rest van Nederland. Tijdens de sportlessen houden we rekening met de kledingvoorschriften van verschillende religies. Leerlingen moeten hun kleding wel zo dragen dat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat.

Drama

Tijdens dit vak ontwikkelen leerlingen hun creativiteit verder. Het biedt daarnaast een mogelijkheid om je uit te drukken in een periode dat je nog weinig taal tot je beschikking hebt. Belangrijk is ook dat je de zogenaamde emo-taal begrijpt. Niet alleen de inhoud van een boodschap, maar ook de emotionele lading daarvan.

Engels

In Nederland is Engels voor de meeste mensen de tweede taal. Bovendien is Engels een wereldtaal. Daarom zijn leerlingen in Nederland verplicht om ook Engels te leren. In de meeste klassen op Ithaka beginnen we daar vast mee om leerlingen beter voorbereid naar het vervolgonderwijs te laten gaan.

Kennis der Natuur

In veel landen hebben de leerlingen het vak “science” gevolgd. Dat is een verzamelnaam voor vakken als natuurkunde, biologie en scheikunde. In deze lessen wordt ook de manier van denken en werken, die bij deze vakken centraal staat, ontwikkeld.

Wereldoriëntatie

Bij wereldoriëntatie staan zowel aardrijkskunde als de Nederlandse geschiedenis centraal. Voor de oudere leerlingen zal de invulling meer gericht zijn op “Burgerschap”.

Zwemmen

Nederland is een waterland. Alle kinderen in Nederland leren daarom zwemmen. Daar krijgen ze zelfs een of meer diploma’s voor. De leerlingen op Ithaka kunnen leren zwemmen en een zwemdiploma halen. Dat gebeurt onder schooltijd. Zwemmen is een verplicht vak.

Mentoruren

In het rooster is er veel ruimte voor mentortijd. Op dinsdag is er zelfs sprake van een dubbelbezet mentoruur. Tijdens het mentoruur is een belangrijk onderdeel de planning van de leeractiviteiten van die dag of die week.

OpMaat-Uren

In de OpMaat-Uren kiest een leerling zelf wat hij/zij leert. Er is veel mogelijk:

 • Individuele (portfolio-)opdrachten of onderzoeksvragen uitwerken
 • Workshop volgen
 • Extra aandacht geven aan een specifiek vak
 • Clubs
 • Werken aan een door de leerling zelf vormgegeven klus of project

Deze OpMaat-Uren zijn er omdat we merkten dat:

 • sommige leerlingen graag meer willen werken aan een bepaald vak, omdat ze dat nodig hebben op hun volgende school;
 • sommige leerlingen graag willen werken aan een vak dat nu niet op het rooster staat, maar dat zij wel belangrijk en interessant vinden voor hun toekomst. Bijvoorbeeld programmeren, of fotografie.
 • het voor alle leerlingen belangrijk is om zelfstandig te leren werken en zich verantwoordelijk te voelen voor hun ontwikkeling. Veel scholen – en dus ook de school na Ithaka – stellen hoge eisen aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

In het mentoruur wordt met elke leerling afgesproken aan welke zaken hij tijdens het Opmaat-uur werkt. Elke leerling heeft altijd minimaal vijf afgesproken opdrachten ‘op zak’. Hij kan dat op vraag aan elke Opmaat-docent laten zien, ze zitten in zijn portfoliomap. De leerling kiest aan welke opdracht hij gaat werken. Hij kan bij een Opmaat-docent in de klas gaan zitten, waarvan hij verwacht dat die hem kan helpen als zich problemen voordoen, of een plekje op de gang van zijn etage zoeken.

Leerlingen kunnen ook clubs vormen. Een muziekclub, een kunstclub, een programmeerclub, een filosofieclub, etc. Ze maken dan een plan, waarin in ieder geval beschreven staat hoe vaak en waar ze bijeenkomen, welke activiteit(en) ze ondernemen, wat ze daarvan presenteren, welke ondersteuning ze nodig hebben.

Ontwikkelgesprekken

Drie keer per jaar bespreken leerlingen tijdens een ontwikkelgesprek met hun mentoren hoe ze zich ontwikkeld hebben. Ze laten zien waar ze aan gewerkt hebben, welke eisen er aan ze zijn gesteld en wat hun nieuwe doelen zijn.

Extra activiteiten

Gedurende het schooljaar zijn er extra activiteiten die de ontwikkeling ondersteunen. Op het programma staan onder andere: sportdagen, “lentekriebels” met voorlichtingen van JOU, Pretty Woman en het COC, voorleeswedstijden, theatervoorstellingen van “de Dansers”, “de Assembly”, training mediawijsheid, de leesweek, krachtles, het filmfestival, sollicitatietraining van JINC. In paragraaf 2.8 leest u hier meer over.

2.6 Burgerschap

Alle Nederlandse scholen besteden op hun manier aandacht aan burgerschap. Dat is logisch, want de leerlingen van nu, bepalen straks hoe de maatschappij eruitziet.

Het is dus van belang dat je je als een goede burger leert gedragen. Voor Ithaka-leerlingen betekent dat nogal wat. Het is belangrijk dat zij weten hoe onze maatschappij georganiseerd is, hoe democratie werkt, welke rechten en plichten er zijn. En ook wat Nederlandse normen en waarden zijn. Ze mogen er best hun eigen gedachten en meningen op na houden, maar er zijn grenzen: discriminatie van homoseksuelen is bijvoorbeeld absoluut niet toegestaan.

Soms vraagt dit van een leerling dat hij zijn gedrag flink zal moeten aanpassen. Allerlei zaken, die hij altijd normaal heeft gevonden, kunnen hier heel andere reacties oproepen. Voorbeelden genoeg: hoe je omgaat met leeftijdsgenoten van het andere geslacht, hoe je je weerbaar opstelt, hoe je je kleedt. Kortom, hoe je omgaat met verschillen.

Burgerschap is niet alleen doen wat er van je verwacht wordt, er hoort ook bij dat je je afvraagt wat jouw bijdrage aan de maatschappij is. Hoe je helpt de maatschappij beter te maken. Dan kan je denken aan zaken als het milieu, vrijwilligerswerk, goede doelen. En het is hoe dan ook belangrijk dat je meedenkt over de toekomst. Want de leerlingen van nu komen terecht in een wereld, die vanaf nu wordt vormgegeven.

Sommige onderwijsactiviteiten dragen direct bij aan burgerschapsdoelen: assertiviteitstraining, seksuele vorming, inspraakactiviteiten, opdrachten bij OpMaat-Uren, beroepenoriëntatie, etc. Vaak wordt er ook

impliciet aan burgerschap gewerkt. Tijdens taallessen worden maatschappelijke thema’s aan de orde gesteld, bij biologie is er bijvoorbeeld aandacht voor milieubeheer.

Maar misschien is het allerbelangrijkste nog wel hoe in de dagelijkse gang van zaken de medewerkers laten zien hoe zij zich als rolmodel gedragen. Hoe ze conflicten oppakken, zorgdragen voor (sociale) veiligheid, oog voor de ander hebben en democratische waarden uitdragen. Zij zullen dit regelmatig met leerlingen bespreken.

2.7 Toetsen, rapporten en ouderavonden

Toetsing

Zodra een leerling op school komt, wordt hij of zij geplaatst in een groep die het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. De docenten houden in de gaten of een leerling zich ontwikkelt volgens de verwachtingen. Bij twijfel gedurende het traject wordt de leerling opnieuw besproken in de plaatsingscommissie en kan besloten worden tot plaatsing in een andere groep.

Ook zijn er tijdens het schooljaar twee toetsmomenten, vaak in december en in mei. Dan worden alle groepen weer opnieuw bekeken en soms opnieuw ingedeeld. Dat kan betekenen dat een of meerdere leerlingen van groep veranderen. We houden daarbij steeds rekening met de leeftijd en het leertempo van de individuele leerling. In een enkel geval komt het voor dat een leerling van profiel moet veranderen. Dit gebeurt wanneer een leerling zich anders ontwikkelt dan verwacht en andere uitstroommogelijkheden blijkt te hebben.

Bij een wijziging van groep (en mentor) en/of profiel brengen wij de ouders of verzorgers en leerlingen op de hoogte.

In het tweede jaar wordt het portfolio steeds belangrijker. Met veel opleidingen zijn afspraken gemaakt dat leerlingen toegelaten worden tot een vervolgopleiding op basis van hun portfolio en een gesprek daarover.

Aanvullende Eis

Wij willen onderwijs waar de kinderen niet met elkaar worden vergeleken maar met zichzelf en waar ze positief ervaren dat ze een stap hebben genomen. Om dit proces op gang te brengen stellen we een Aanvullende Eis.

Wat is eigenlijk een aanvullende eis?
Een ontwikkelingsafspraak tussen de leerling en de docent. Deze afspraak past bij de ontwikkeling van deze specifieke leerling.

Wat willen we bereiken?

 • De lijst met aanvullende eisen geven leerling en docent inzicht in de ontwikkeling van de leerling.
 • De leerling wordt uitgedaagd onbekende terreinen te betreden.
 • De leerling geeft richting aan zijn leren. Dat motiveert.
 • De prestatie van de leerling wordt niet meer vergeleken met de prestatie van een ander, maar met zijn/haar eigen voorgaande prestaties. Hij/zij ziet wat hij nu beter kan!

Ouderavond en rapport

Op Ithaka is het schooljaar ingedeeld in 3 periodes. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. In het rapport is te zien hoever de leerlingen zijn in hun traject naar de volgende school.

Voor het bespreken van de rapporten worden de ouders/verzorgers 3 keer per jaar met hun kind uitgenodigd voor 10-minuten gesprekken. De gesprekken worden gevoerd met de mentor, maar ook de vakdocenten zijn voor afspraken beschikbaar. Op de schriftelijke uitnodiging voor deze gesprekken kan een voorkeurtijd worden aangegeven en eventueel de naam van een vakdocent. We proberen met die voorkeurtijd zoveel mogelijk rekening te houden, maar we kunnen niet garanderen dat deze tijd ook werkelijk wordt aangehouden. In een tweede brief wordt dan de definitieve tijd vermeld. De rapporten worden tijdens de 10-minuten gesprekken uitgereikt.

2.8 De lessentabel

In de lessentabel die leerlingen volgen, wordt rekening gehouden met:

 • de onderwijsachtergrond die de leerlingen hebben;
 • de vakken die de leerlingen nodig hebben in hun vervolgopleiding;
 • instroom verwijst naar het eerste jaar, uitstroom naar het tweede jaar.

De lessentabellen worden op basis van de leerlingprofielen opgesteld. De lessentabellen zijn dan ook onder voorbehoud en kunnen iets afwijken van het lesrooster daar er soms groepen samengevoegd worden. Een overzicht van de lessentabellen vindt u hieronder.

Lessentabel V-klassen

V-Instroom:

Vak Periode 1 Periode 2 Periode 3
Nederlands (NE) 13 11 9
Wiskunde (WI) 6 6 4
Creatieve vorming (CV) 4 4 4
Lichamelijke Opvoeding (LO) 4 4 4
Zwemmen (ZW) 0 0 0
Drama (DR) 2 2 2
Mentoruren (MN) 3 3 3
Engels (EN) 0 0 0
Kennis der Natuur (KN) 0 0 2
Wereldoriëntatie (WO) 0 0 2
OpMaat-Uren (OMU) 0 2 2
32 32 32

V-Uitstroom:

Vak Periode 1 Periode 2 Periode 3
Nederlands (NE) 7 7 7
Wiskunde (WI) 4 4 4
Creatieve Vorming (CV) 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding (LO) 2 2 2
Zwemmen (ZW) 2 2 2
Drama (DR) 0 0 0
Mentoruren (MN) 3 3 3
Engels (EN) 2 2 2
Kennis der Natuur (KN) 2 2 2
Wereldoriëntatie (WO) 2 2 2
OpMaat-Uren (OMU) 6 6 6
32 32 32

PRO-Uitstroom*:

Vak Periode 1 Periode 2 Periode 3
Nederlands (NE) 6 6 6
Wiskunde (WI) 4 4 4
Techniek (TE) 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding (LO) 2 2 2
Zwemmen (ZW) 2 2 2
Praktijk (PRK) 8 8 8
Mentoruren (MN) 5 3 3
Engels (EN) 1 1 1
Kennis der Natuur (KN) 1 1 1
Wereldoriëntatie  (WO) 1 1 1
OpMaat-Uren (OMU) 0 2 2
32 32 32

*PRO-Uit met Pouwer-college; alleen indien voldoende kinderen


Lessentabellen R-klassen

R-Instroom:

Vak Periode 1 Periode 2 Periode 3
Nederlands (NE) 14 12 12
Wiskunde (WI) 6 4 4
Creatieve Vorming (CV) 4 2 2
Lichamelijke Opvoeding (LO) 4 4 4
Zwemmen (ZW) 0 0 0
Drama (DR) 2 2 0
Mentoruren (MN) 2 2 2
Engels (EN) 0 0 0
Kennis der Natuur (KN) 0 2 2
Wereldoriëntatie (WO) 0 2 2
OpMaat-Uren (OMU) 0 2 4
32 32 32

R-Uitstroom Entree:

Vak Periode 1 Periode 2 Periode 3
Nederlands (NE) 9 9 9
Wiskunde (WI) 5 5 3
Creatieve Vorming (CV) 2 2 2
Lichamelijke opvoeding (LO) 2 2 2
Zwemmen (ZW) 2 2 2
Drama (DR) 0 0 0
Mentoruren (MN) 2 2 2
Engels (EN) 1 1 1
Kennis der Natuur 1 1 1
Wereldoriëntatie (WO) 2 2 2
Opmaat-Uren 6 6 8
32 32 32

R-Uitstroom MBO/HBO:

Vak Periode 1 Periode 2 Periode 3
Nederlands (NE) 9 9 9
Wiskunde (WI) 4 4 3
Creatieve Vorming (CV) 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding (LO) 2 2 2
Zwemmen (ZW) 2 2 2
Drama (DR) 0 0 0
Mentoruren (MN) 2 2 2
Engels (EN) 1 1 1
Kennis der Natuur (KN) 2 2 1
Wereldoriëntatie (WO) 2 2 2
OpMaat-Uren (OMU) 6 6 8
32 32 32

Lessentabel Alfa-klassen

Alfa:

Vak Periode 1 Periode 2 Periode 3
Nederlands (NE) 13 13 13
Wiskunde (WI) 4 4 4
Creatieve vorming (CV) 4 4 4
Lichamelijke Opvoeding (LO) 4 4 4
Zwemmen (ZW) 0 0 0
Drama (DR) 0 0 0
Mentoruren (MN) 5 5 5
Engels (EN) 0 0 0
Kennis der natuur (KN) 0 0 0
Wereldoriëntatie (WO) 0 0 0
Leren leren 2 2 2
- 32 32 32

2.9 Extra activiteiten

Beroepenmarkt

Deze beroepenmarkt wordt voorafgegaan door een programma waarbij de leerlingen zich oriënteren op beroepen waar “hun hart sneller van gaat kloppen”. Ze zoeken informatie op via internet en bedenken wat ze graag willen weten van mensen die daar echt werken. Op de beroepenmarkt hebben ze dan de mogelijkheid om met mensen van de verschillende bedrijven van hun keuze in gesprek te gaan om daarna bij een bedrijf ook echt op snuffelstage te gaan.

Loopbaanweek

In deze week vinden allerlei activiteiten plaats die te maken hebben met je carrière. Dat zijn gesprekken met beroepsuitoefenaars, met oud-leerlingen, sollicitatietraining, excursies, etc.

Stageweken

Alle leerlingen die uitstromen naar het regulier voortgezet onderwijs lopen twee weken stage op de school waar zij hun onderwijstraject gaan vervolgen. In principe zijn de stageweken in de eerste weken van april. Als een leerling eerder uitstroomt, dan kunnen de stageweken eerder plaatsvinden.

Lentekriebels

Gedurende een maand in het voorjaar wordt in de klassen gesproken over zaken die met liefde, relaties en seksualiteit te maken hebben. Er komen onderwerpen aan de orde als verkering, vrijen, homofilie, (meisjes)besnijdenis en social media (gevaren). Niemand vertelt je hoe je over deze zaken moet denken, maar je leert wel hoe anders sommige anderen erover denken. Je leert ook wat in Nederland gewenst, ongewenst en strafbaar gedrag is.

Leesweek

Een week waarin alle vormen van lezen centraal staan en het plezier dat je ervan kan hebben. Voorlezen, gedichten, bibliotheek, alles kan voorbijkomen.

Krachtles

Kan een leerling een steuntje in de rug gebruiken omdat deze de vertrouwde omgeving is kwijtgeraakt en zich in Nederland nog niet helemaal vertrouwd voelt? Maakt een leerling zich zorgen over de toekomst, of denkt een leerling vaak aan zijn of haar verleden en heeft last van nare herinneringen. Dan kan de leerling in de krachtlessen aan het werk gaan met vragen over het leven in Nederland, waar kom ik vandaan, wie ben ik, vriendschap en verliefdheid, hoe ziet mijn dag eruit, wat kan ik in mijn vrije tijd doen, kijken naar mijn toekomst.

De leerling doet dit onder begeleiding in kringgesprekken en ook door te tekenen, muziek te maken, drama, spel, schrijven etc.

Open Podim

Bij het Open Podium laten leerlingen op het podium zien wat ze kunnen: dans, zang, muziek, beeldende kunst, alles is mogelijk.

Voorleeswedstrijd

Leerlingen kiezen de beste voorlezer van hun klas. Zij mogen meedoen aan de schoolfinale. En de winnaar van de schoolfinale doet mogelijk mee aan het Nederlands kampioenschap voor ISK-scholen.

Dichtwedstrijd

Eens per jaar wordt het beste gedicht uitgekozen door een jury. Een kunstenaar maakt er een affiche van. Dit gedicht wordt een jaar lang tentoongesteld op de Marga Jongeriuszuil in de kantine op de La Bohème.

Introductie

Elke week komen er nieuwe leerlingen op school. Om ze wegwijs te maken wordt er een rondleiding gegeven, wordt er uitgelegd wat de belangrijkste regels zijn en met welke personen ze te maken kunnen krijgen door hun mentoren en nieuwe klasgenoten.

Excursies

Minimaal twee keer per jaar gaat een groep tijdens de schooldag op excursie. Dit kan een museumbezoek in Utrecht zijn of een bezoek aan een andere stad, maar ook een bezoek aan een winkel of markt om het dagelijks taalgebruik te oefenen.

Sportdagen

De sportsectie organiseert regelmatig sportdagen, bijvoorbeeld basketbal-, volleybal en voetbaltoernooien.

Schoolkamp

Om de leerlingen te laten wennen aan de Nederlandse schoolcultuur en om diverse sociale vaardigheden aan te leren of te oefenen, gaan we met alle leerlingen op schoolkamp.

Het programma wordt in samenwerking met de leerlingen gemaakt. Meestal hoort daar ook een bezoek aan een zwembad bij.

Meisjes en jongens slapen gescheiden. Er gelden dezelfde regels wat betreft het gebruik van alcohol en drugs als op school. De kampen duren twee of drie dagen en worden begeleid door de mentoren en soms stagiaires en docenten uit het klassenteam. Het kamp is verplicht voor alle leerlingen.

Culturele activiteiten

Door het jaar heen worden theaterbezoeken en andere culturele activiteiten georganiseerd voor onze leerlingen.

Mediawijsheid / filmproject

Leerlingen leren spelenderwijs om te gaan met allerhande media en ervaren wat dit met je kan doen. Daarnaast maken ze in teamverband een film die in het theater wordt vertoond.

Schoolfeest

Naast het traditionele Sinterklaas- en Kerstfeest streven we ernaar om voor de leerlingen een schoolfeest te organiseren.

Het feest is alleen voor de eigen leerlingen. Om te voorkomen dat ook leerlingen van buiten de school binnen komen, worden er maatregelen getroffen en alle toegangen bewaakt. Drugs en alcohol zijn niet toegestaan.

Clubs

Vanuit het NPO programma kunnen leerlingen, ouders en docenten buitenschoolse activiteiten organiseren of clubs beginnen. De interesse van de leerling is hierin leidend. Samen zijn, open andere manier ontwikkelen en nieuwe mensen ontmoeten zijn uitgesproken doelen van clubs en buitenschoolse activiteiten.

Clubcoördinator: Lars Muselaers, lmuselaers@ithaka-isk.nl

2.10 Waar gaan de leerlingen na Ithaka naar toe?

De leerlingen van Ithaka gaan bijna allemaal naar een vorm van vervolgonderwijs die aansluit bij de individuele mogelijkheden. Zoals ook de namen van de profielen al aangeven zijn dit de vervolgtrajecten voor voortgezet onderwijs en de beroeps- en arbeidsgerichte opleidingen.

Leerlingen die in Utrecht wonen blijven meestal in de stad zelf naar school gaan. Voor leerlingen uit de regio is dat afhankelijk van de mogelijkheden die de vervolgscholen in de overige gemeenten bieden.

Veel leerlingen worden doorgeschakeld naar het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) in de omgeving van hun woonplaats of naar het ROC Midden Nederland. Het ROC Midden Nederland biedt een aantal aangepaste leertrajecten voor onze leerlingen met veel tijd en aandacht voor NT2-onderwijs. Het verdient de voorkeur om leerlingen aan te melden bij scholen waar die ondersteuning gegeven wordt. Er zijn steeds meer scholen waar speciale trajecten in ontwikkeling zijn. Voor leerlingen met leer- en/of opvoedingsproblemen is er de mogelijkheid om in te stromen in het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Er is een nauw samenwerkingsverband tussen Ithaka en deze scholen.

Enkele leerlingen gaan direct na het verlaten van Ithaka werken. We vinden dit niet altijd een geschikt vervolg op Ithaka, omdat leerlingen naar ons idee dan nog niet goed genoeg voorbereid zijn op de maatschappij. In dit geval nemen we contact op met het RMC van de gemeente om te overleggen wat de juiste vervolgstappen zijn.

De leerlingen die op Ithaka komen, hebben gezien hun leeftijd vaak een andere onderwijsgeschiedenis ten opzichte van leeftijdgenoten in het Nederlandse onderwijs. Onderwijsachtergrond en leeftijd zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de mogelijke vervolgscholen. Ithaka doet er natuurlijk alles aan om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte en het persoonlijke potentieel en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vervolgschool. Soms zijn hiaten zo groot dat de mogelijkheden afwijken van wat ouders en leerlingen in eerste instantie verwachten.

Doorschakeling naar regionale scholen schooljaar 2021/2022

Ithaka heeft een regionale functie. In onderstaand overzicht staan de scholen waarnaar leerlingen na schooljaar 2021/2022 zijn doorgeschakeld.

Vanuit de V-klassen zijn leerlingen doorgeschakeld naar:

Academie Tien, Utrecht; De Baanbreker, IJsselstein; Zeist; Broekland College, Breukelen; Cals college, IJsselstein; Cals College, Nieuwegein; Descart, Utrecht; Gerrit Rietveld College, Utrecht; Globe College, Utrecht; Hilvertsheem College, Hilversum; Kranenburg, Utrecht; Leidsche Rijn College Utrecht; Minkema College, Woerden; Niftarlake, Maarssen; Oosterlicht College, Nieuwegein; OVMZ, Zeist; De Passie, Utrecht; Pouwer College, Utrecht; Revius Lyceum, Doorn; Revius Lyceum, Wijk bij Duurstede; Seyster College, St. Bonifatius College, Utrecht; St. Gregorius College, Utrecht.

Vanuit de R-klassen zijn leerlingen doorgeschakeld naar:

 • Academie Tien, Utrecht; Minkema College, Woerden; Leidsche Rijn College Utrecht; Oosterlicht College, Nieuwegein; St. Bonifatius College, Utrecht;
 • ROC MN (o.a opleidingen entree, opleidingen anderstalige MBO niveau 2 , VAVO Lyceum MBO-s / HBO-s );
 • MBO Amersfoort (EVA-opleiding: entree voor anderstaligen)

2.11 NPO schoolprogramma

De Nederlandse regering heeft tijdens de periode van de Covid-pandemie extra geld beschikbaar gesteld om het onderwijs te versterkingen en mogelijke vertragingen weg te werken. Wij hebben een aanpak in overeenstemming met de andere NUOVO scholen die gericht is op ”samen de draad weer oppakken”. We besteden aandacht aan het welzijn van de leerlingen en de medewerkers. Er is in het kader van gepersonaliseerd leren veel mogelijk.

Op Ithaka zijn er de volgende activiteiten in het kader van NPO:

 • dubbelbezette mentoruren;
 • clubs;
 • professionalisering docenten;
 • onderzoek naar toenemende ouderbetrokkenheid (in samenwerking met It's My Child)

2.12 Leerlingen doen mee

Op Ithaka staat het werken aan je eigen toekomst centraal. Daarin is de leerling verantwoordelijk voor het eigen leren. Om eigenaarschap te bevorderen, proberen we onze leerlingen hierin te prikkelen. Zo kunnen leerlingen zich opgeven voor het sollicitatiepanel. Kandidaten die bij ons op gesprek komen, spreken eerst een half uur met leerlingen.

Ook vinden er rondetafelgesprekken plaats met vertegenwoordigers uit de klassen om verbeteringen aan te brengen in de dagelijkse gang van zaken.