4. Afspraken
en regels

4.1 Afspraken en regels

In onze missie staat “Ithaka stelt zich ten doel leerlingen te begeleiden in hun groei naar een volwassen bestaan”. Dat vinden wij een hele belangrijke, maar ook moeilijke opdracht. Wij, de docenten en alle mensen die bij ons op school werken, voeren hier regelmatig gesprekken over en zoeken soms ook hulp als we zelf niet precies weten wat we moeten doen. Wat we wel weten is dat we het samen moeten doen. Samen met de leerling, samen met de ouders en samen met andere docenten.

4.2 Omgangs- en integriteitscode

Op Ithaka geldt de omgangs- en integriteitscode, die geldt voor alle NUOVO-scholen. Daarin staat hoe wij met elkaar om willen gaan. Deze code is van toepassing op alle medewerkers en iedereen die op de school werkt, zoals stagiaires en vrijwilligers bijvoorbeeld. De code geldt ook in het contact tussen medewerkers en leerlingen, hun ouders en andere begeleiders van leerlingen. Voor bepaalde onderdelen geldt de code ook voor derden.

In de omgangs- en integriteitscode staan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • Gelijke behandeling ongeacht overtuiging;
 • Normen en waarden;
 • Kleding, uiterlijke verzorging;
 • Relaties enz.

De code vindt u op www.nuovo.eu/documenten.


4.3 Sfeer en veiligheid

Wij zijn een openbare school. Wij staan open voor elke leerling, elke levensovertuiging of religie. Wij verlangen van alle leerlingen en medewerkers dat zij met respect voor elkaars persoon, levensovertuiging, religie, afkomst, seksuele voorkeur of geslacht, met elkaar omgaan en elkaar beter leren kennen. Dit alles in een prettige, vertrouwde sfeer waarbij wij ervan uitgaan dat het samenkomen van veel verschillende visies en culturen, een verrijking van ieder individu is en ook een goede voorbereiding op de maatschappij. Ook in de maatschappij krijgen onze leerlingen met veel uiteenlopende mensen te maken.

Een veilige sfeer en omgeving

Om goed te kunnen werken moet iedereen zich op school thuis voelen. De school moet veilig zijn. Veilig, zodat eenieder zichzelf kan zijn en niet bang hoeft te zijn of zich onzeker hoeft te voelen. Daarnaast moeten leerlingen en medewerkers zich ook fysiek veilig voelen.

Elk jaar worden leerlingen bevraagd over hun gevoel van veiligheid op school. Als een leerling gepest wordt of zich onveilig voelt, kan hij/zij dit altijd bespreken met zijn mentor. Dit kan ook gaan over een situatie buiten school. Samen zoeken zij naar een oplossing. Hoor en wederhoor, in verbinding blijven met elkaar, en de visie van de school zijn daarbij leidende uitgangspunten. Zo nodig wordt er advies gevraagd aan de zorgcoördinator. Soms kun je pesten voorkomen. Dit doen wij door regelmatig hierover met elkaar te praten of een voorstelling of televisieprogramma te bekijken. Hierbij wordt gekeken naar een passend programma voor deze leerling(en).

Veiligheidsconvenant

Ithaka heeft samen met de andere scholen in de wijk, het wijkbureau en de politie een convenant getekend. Dit convenant heeft als doel de veiligheid in en rondom de school te vergroten door het tijdig signaleren van strafbaar gedrag. In het convenant is onder andere vastgelegd dat we als school altijd aangifte doen van strafbare feiten. We bevorderen in veel voorkomende gevallen ook dat de leerlingen aangifte doen van strafbare feiten.

Beleid schorsing en verwijdering

Tegen leerlingen die zich niet aan de regels houden, kunnen maatregelen worden genomen. Dit kunnen pedagogische maatregelen zijn, die we vaak in samenspraak met ouders nemen. Een ernstige misdraging zal echter leiden tot schorsing of in het uiterste geval tot verwijdering. Bij ernstige misdragingen kun je bijvoorbeeld denken aan wapenbezit, diefstal, vernieling, gewelddadig gedrag en drugsgebruik. De school heeft een Stappenplan Schorsing en Verwijdering dat in die situaties leidend is. Als school hopen we er met ons beleid voor te zorgen dat we samen een veilige school hebben waar iedereen onbezorgd naartoe kan gaan.

In de praktijk kunnen de maatregelen of regels er als volgt uit zien:

 • Bij constatering van diefstal, geweldpleging, etc. wordt de politie ingeschakeld.
 • Wanneer diefstal wordt vermoed, mag de directie tassen, jassen en kluisjes controleren.
 • Leerlingen die schade veroorzaken, worden daarvoor aansprakelijk gesteld.
 • Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen.
 • Kostbaarheden daarom graag thuislaten of opbergen in het schoolkluisje.
 • Bij conflicten die ontstaan via sociale media wordt de politie ingeschakeld om verdere escalatie, onder en na schooltijd, te voorkomen.
 • Een aantal keer per jaar komt de politie op school om de kluisjes en fietsen te controleren.
 • Tegen bedreigingen of welke vorm van geweld dan ook zal altijd direct worden opgetreden. Optreden betekent dat bijvoorbeeld bij iedere vorm van reële bedreiging, aangifte zal worden gedaan bij de politie. Gewapend geweld zal altijd leiden tot schorsing of verwijdering van de leerling van school en er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Ouders zullen van de schorsing of verwijdering en aangifte direct op de hoogte worden gesteld door de schooldirectie of een kernteamleider.

Gelukkig is het tot nu toe zo dat dit soort gedrag niet of nauwelijks voorkomt. Wij vinden het echter wel belangrijk om te blijven werken aan een veilige school voor alle betrokkenen.

Andere regels waar leerlingen zich aan moeten houden zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Enkele basisregels zijn hieronder aangegeven. Daarnaast is er een protocol verkrijgbaar bij de administratie waarin omgaan met ongewenst gedrag in de school en op het schoolplein nader is uitgewerkt.

Wat zijn de basisregels in de school?

We streven ernaar dat de volgende 5 regels worden nageleefd:

 • Respecteer elkaar. Draag eraan bij dat iedereen elke dag met plezier naar school kan gaan en in zijn waarde wordt gelaten.
 • Respecteer de omgeving (in en om de school). Zorg dat iedereen zich prettig kan voelen in een schone en veilige omgeving. Daarbij hoort ook respect voor elkaars eigendommen.
 • Respecteer werksfeer en werklust. Help eraan mee dat iedereen zo goed mogelijk kan werken in een rustige omgeving.
 • Respecteer gemaakte afspraken. Een goede samenwerking slaagt alleen als iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt.
 • Respecteer je gezondheid. De school wil bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van haar leerlingen en medewerkers. Daarom zijn er regels tegen het gebruiken van alcohol, tabak en drugs.

Wat deze vijf regels in de praktijk betekenen, bespreken de mentoren regelmatig met de leerlingen in het mentoruur.

Wat doen we in geval van ongewenst gedrag?

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag (zoals pesten, geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, ongewenste intimiteiten of discriminatie), dan kan een leerling en/of ouder(s) terecht bij de mentor of de contactpersoon op school. Samen komen we tot een aanpak op maat voor het probleem.

Meldcode NUOVO Scholengroep

Als school dragen we zorg voor een veilige werk- en leeromgeving voor onze leerlingen en medewerkers. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om actief te handelen bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze handelingen zijn erop gericht dat leerlingen die te maken hebben met een vorm van huiselijk geweld of mishandeling hierbij snel passende hulp kunnen krijgen zodat er een einde komt aan de situatie.

In de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van NUOVO Scholengroep is vastgelegd wat we daarin van onze medewerkers verwachten, welke stappen de school daarin onderneemt en welke partners daarbij zijn betrokken. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eergerelateerd geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld.

De Meldcode vindt u op de website van NUOVO scholengroep: www.nuovo.eu/documenten.

Bedrijfshulpverlening en preventie

Er loopt in het gebouw een geschoold team bedrijfshulpverleners (BHV) rond. Zij verlenen eerste hulp bij ongelukken en bij calamiteiten weten zij hoe de veiligheid van leerlingen en personeel het best gewaarborgd kan worden. In deze situaties moet dan ook iedereen direct hun aanwijzingen opvolgen. Onder leiding van de BHV wordt af en toe een ontruiming geoefend.

Een preventiemedewerker houdt alle veiligheidsaspecten in de school in de gaten. Zij waarschuwt de directie als de veiligheid ergens niet optimaal is. Verder wordt periodiek een risico-inventarisatie opgemaakt. In deze rapporten wordt steeds aangegeven welke maatregelen nodig zijn voor het vergroten van de veiligheid.

4.4 Regels omtrent roken, alcohol en drugs

Alcohol

 • Op school en tijdens excursies is het gebruik van alcohol door leerlingen niet toegestaan.
 • Het gebruik, bezit en onder invloed zijn van alcohol tijdens schooltijden is verboden.

Roken

Roken op het schoolterrein is niet toegestaan, zowel binnen als op het schoolplein.

Overige middelen (soft- en harddrugs)

Bezit en gebruik zijn verboden.

4.5 Beschadiging en vermissing

De school is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten als gevolg van beschadiging of vermissing van zaken die een leerling mee naar school neemt. Daarom adviseren wij het volgende:

 • Geen kostbare zaken mee naar school nemen.
 • Waardevolle voorwerpen in de kluis bewaren.
 • De fiets goed op slot zetten.
 • Zorgvuldig omgaan met de eigen spullen en die van anderen.
 • Gevonden voorwerpen altijd bij de conciërgebalie inleveren.

4.6 Wettelijke aansprakelijkheid

U bent als ouder of verzorger aansprakelijk voor de schade die uw kind eventueel toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw, de inventaris of de apparatuur. De schade valt meestal onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Mocht dat niet het geval zijn, dan draagt u als ouder de kosten van de aangerichte schade.

4.7 Collectieve aansprakelijkheids- en reisverzekering

Voor alle activiteiten die in schoolverband worden georganiseerd heeft Ithaka een collectieve aansprakelijkheids- en reisverzekering afgesloten voor de leerlingen en de medewerkers. De dekking begint een uur voor aanvang van de school en eindigt een uur na het verlaten van de school of de tijd die de leerling redelijkerwijs nodig heeft om thuis te komen. Het betreft een aanvullende verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de verzekering van u als ouder/verzorger zal worden aangesproken.

4.8 Publicatie van foto’s en video’s

Op school worden elk jaar foto’s gemaakt die gebruikt kunnen worden voor diverse publicaties zoals de schoolgids, de website en de schoolkrant. Mogelijk wordt uw kind dan ook gefotografeerd. Wij vragen ouders en leerlingen bij de intake om toestemming voor publicatie.