Schoolgids 2023 - 2024

Inleiding

Welkom op Ithaka. Wij zijn de ISK voor stad en regio Utrecht. We ontvangen elke dag met veel plezier en enorm veel inzet leerlingen die hun eerste stappen zetten in het Nederlandse onderwijs.

In deze schoolgids vindt u belangrijke informatie voor ouders, leerlingen, docenten en andere belangstellenden. De informatie in deze gids verandert meestal niet gedurende het schooljaar. Daarom is deze gids een heel schooljaar geldig.

De school is nu, begin juni 2023, erg groot. We hebben drie locaties in Utrecht en 1100 leerlingen. We weten nooit wat de toekomst brengt maar ik verwacht dat we nog wel even een grote school blijven.

We bieden alle kinderen die nieuw zijn in stad en regio Utrecht een fijne eerste, rustige plek op een Nederlandse school. Op dit moment is dat een grote uitdaging, u mag er op rekenen dat wij ons tot het uiterste blijven inspannen om dagelijks goed onderwijs mogelijk te maken voor alle leerlingen.

Duidelijke informatie is belangrijk voor leerlingen, ouders en docenten. Als we goed op de hoogte zijn, kunnen we beter met elkaar samenwerken. Ik hoop dat deze schoolgids daaraan bijdraagt. Hebt u ideeën om de gids te verbeteren? Mail deze naar info@ithaka-isk.nl t.a.v. Directie. We houden er dan rekening mee als we de schoolgids bijwerken.

Gerben Houwer
Directeur Ithaka Internationale Schakelklassen

Juli 2023

Note:  De schoolgids is bedoeld voor ouders,  verzorgers  en leerlingen. Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij het over ‘ouders’ wanneer we ‘ouder(s) en/of verzorger(s)’ bedoelen. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ‘hij/zij’ en ‘zijn/haar’ gelezen worden.

Dit is Ithaka

Versie december 2023

Een nieuw land, een nieuwe toekomst

Landverhuizers zijn er altijd geweest. Sommigen vluchtten voor gevaar, anderen kwamen voor werk of een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. En weer anderen voor de liefde. Jongeren kiezen bijna nooit zelf voor zo’n ingrijpende stap; die keuze wordt voor ze gemaakt. Ze laten veel vertrouwds los: familie, vrienden, gewoonten, klimaat. Maar van hen wordt wel verwacht dat ze hier in Nederland de draad snel oppakken om hun toekomst vorm te geven en een bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

Ithaka is de school die hen de eerste ondersteuning biedt, maar niet langer dan noodzakelijk. Kijken naar de toekomst is belangrijk, eerst even op Ithaka maar als het kan op één van de scholen in het Nederlandse onderwijssysteem die goed past bij de leerling. Leerlingen leren bij ons natuurlijk de Nederlandse taal, maar krijgen ook les in andere vakken die zij nodig hebben voor hun verdere studie en die helpen een fijn, volwassen mens te kunnen worden.


Missie

Ithaka is een van de vijftien openbare scholen voor voortgezet onderwijs die onder het bestuur NUOVO valt. Ithaka is voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Ithaka geeft volledig dagonderwijs en heeft een regionale functie. De voornaamste taak is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs.

Onze missie is leerlingen te begeleiden in hun groei naar een volwassen bestaan.

Een volwassen bestaan kenmerkt zich onder meer doordat:

 • Iemand zichzelf ervaart als een actor, dat wil zeggen als iemand die iets betekent voor zijn omgeving en daarop met zijn unieke mogelijkheden invloed kan uitoefenen.
 • Iemand zich verbonden voelt met zijn kleine en met zijn grote omgeving.
 • Iemand verantwoordelijkheid ervaart voor zijn kleine en grote omgeving.
 • Iemand in deze context het onderscheid kan maken tussen wat gewenst en/of wenselijk is.

Ithaka streeft ernaar om de drie pedagogische functies van onderwijs zo volledig mogelijk te realiseren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Ithaka voelt zich daarom verantwoordelijk voor een pedagogisch klimaat of een schoolethos dat:

 • motiveert tot leren;
 • cultuur en samenleving vertrouwd maakt en;
 • iedere leerling zichzelf laat herkennen als unieke mogelijkheid, als volwaardig en gewaardeerd, als verbonden en als verantwoordelijk.

Het proces van leren en ontwikkeling dat hier wordt verondersteld is een interactief proces, waarin jongeren en volwassenen in wisselende mate samen verantwoordelijk zijn.

Visie

NUOVO-scholen gaan uit van de volgende waarden:

 • Zelfleidend
 • Genieten
 • Lef
 • Moreel
 • Verbinden

Drie van deze waarden lichten we voor Ithaka er graag even uit:

Lef

Ithaka wil alle leerlingen het vervolgonderwijs laten volgen, waar ze zich optimaal kunnen ontplooien. Dat betekent dat we niet accepteren dat een leerling wordt afgewezen omdat hij een entreetoets niet goed heeft gemaakt of omdat een opleiding ‘vol’ zit terwijl dat de enige passende opleiding in de omgeving is. Daarom streeft Ithaka ernaar om met alle vervolgscholen afspraken te maken dat de overstap plaats vindt op basis van beoordeling van een leerlingportfolio.

Moreel

We laden deze waarde pedagogisch. Deze waarde leverde de meeste gespreksstof op, wellicht omdat niet alle betrokkenen dezelfde associaties hadden bij het begrip moreel. Er was erkenning dat het ons in de dagelijkse praktijk gemakkelijk overkomt dat we het morele aspect in onze beslissingen uit het oog verliezen omdat er ook eigenbelang in het spel is of het belang van de organiseerbaarheid van het onderwijs tegenover het belang van ouder of leerling. Wij streven ernaar te allen tijde het belang van de leerling en ouder op z’n minst op waarde te schatten en niet te benaderen vanuit een gevoel van beter weten of superioriteit. We beseffen dat we elkaar hard nodig hebben om op het rechte pad te blijven, maar weten nog niet hoe dit vorm krijgt.

We zien ook een tweede waarde in het begrip moreel: die van de wielrenner, die zo’n drive heeft, dat hij niet opgeeft.

In ons pedagogisch handelen worden beide opvattingen herkenbaar. De eerste vraagt van ons onderscheid te maken tussen wat gewenst is en wat wenselijk is, de tweede doet een beroep op ons om van leerlingen en ouders actorschap te vragen. It’s My Child verwoordt dit principe in het dagelijks handelen naar ouders. Wij werken bijvoorbeeld met OpMaat-Uren en portfolio's. Dit laat de leerling oefenen met en ervaren welke verantwoordelijkheid hij voor zijn kleine en grote omgeving heeft.

Zelfleidend

De leerling ervaart zichzelf als actor. Maar dat is hij niet slechts ten behoeve van zichzelf. In verbinding met de ander en de anderen leert hij verantwoordelijkheid nemen voor zijn directe omgeving, maar is hij ook bewust wat hij wil betekenen in een grotere omgeving. In een snel veranderende wereld zal hij stevig in zijn schoenen moeten staan om uitdagingen als technologische vernieuwing en duurzaamheid het hoofd te bieden.

Organisatiestructuur

Ithaka is een school, die dan weer groot is en dan weer klein. De school beweegt mee op de golven van de immigratie. Op dit moment (juni 2023) heeft de school zo’n 1100 leerlingen en zo’n 160 medewerkers. De school past zich qua organisatie steeds aan het aantal leerlingen en hun leerwensen aan. We starten schooljaar 2023/2024 met 3 locaties in stad Utrecht.

De school is georganiseerd in teams. De leerlingen krijgen op basis van de intaketesten een uitstroomprofiel en worden daarna in een passende groep geplaatst.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat per 1 augustus 2023 uit directeur Gerben Houwer, de teamleiders onderwijs Allal Eddeane, Fatima Ougajou, Malika el Moubarek, Wendie Tamminga en teamleider bedrijfsvoering Imane Naime.

Per onderwijsteam is er een vaste groep van docenten. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.

Schoolbestuur

Ithaka maakt deel uit van NUOVO Scholengroep, de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de stad Utrecht. De NUOVO Scholengroep verzorgt en bevordert het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving. Meer weten? Kijk op www.nuovo.eu.

Raad van Toezicht NUOVO
Voorzitter: mevrouw A. van Beek
Adres: Postbus 1415, 3500 BK, Utrecht

College van Bestuur NUOVO
Voorzitter: mevrouw M. van der Voort
Lid: de heer J. Kreijkamp
Adres: Orteliuslaan 871, 3528 BE, Utrecht
Postadres: Postbus 1415, 3500 BK Utrecht

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) houdt toezicht op het beleid dat de school voert en heeft belangrijke rechten: adviesbevoegdheid in sommige zaken en bij andere onderwerpen instemmingbevoegdheid. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De MR bestaat uit medewerkers en ouders/verzorgers. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende medewerkers: Karin Post-Roelse, Tanja van den Hoven, Jan van Rossem en Jaap Dousi . Ze kunnen de hulp van ouders/verzorgers goed gebruiken. Heeft u interesse om aan te sluiten, dan kunt u een e-mail sturen naar de heer Jaap Dousi, jdousi@ithaka-isk.nl.

Midden in de maatschappij

Ithaka is een voorziening voor alle leerlingen van 12 tot 18 jaar uit de gemeenten Utrecht, Woerden, Stichtse Vecht, Houten, Nieuwegein, De Ronde Venen, Wijk bij Duurstede, Lopik, Vianen, Zeist, Montfoort, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt/Bilthoven, Bunnik, Vianen, IJsselstein en Oudewater. We werken daarom samen met alle scholen voor voortgezet onderwijs en ROC ’s in deze regio. Daarnaast werken we samen met organisaties die in speciale behoeften van onze leerlingen kunnen voorzien. Dat kunnen organisaties zijn op het gebied van gezondheidszorg, cultuur, onderwijs, toeleiding naar werk.

Opleidingsschool

Ithaka wil een lerende organisatie zijn. Daarom zijn we een academische opleidingsschool. Elk jaar komen er studenten stage bij ons lopen of zelfs een groot deel van hun opleiding bij ons doen.

Contact

Website : www.ithaka-isk.nl

Locatie La Bohèmedreef

La Bohèmedreef 7
3561 KW Utrecht
Telefoonnummer : 030-2634634
Email : info@ithaka-isk.nl

Locatie Stroyenborchdreef

Stroyenborchdreef 2
3562 GN Utrecht
Telefoonnummer : 030-2634634
Email : info@ithaka-isk.nl

Locatie Daltonlaan

Daltonlaan 300
3584 BK Utrecht
Telefoonnummer : 030-2634634
Email : info@ithaka-isk.nl