9. Kwaliteit

9.1 Kwaliteitszorg

Op Ithaka zijn we pas tevreden als elke leerling doorstroomt naar een school die past bij zijn kwaliteiten. Daar doen wij ons best voor. Daarom evalueren we regelmatig de kwaliteit van ons onderwijs en verbeteren het.

Kwaliteit bewaken

  • We vergelijken de resultaten van de leerlingen met wat we bij de intake dachten te mogen verwachten. Als de resultaten hoger of lager uitvallen, onderzoeken we wat daarvan de redenen zijn en doen zo nodig aanpassingen.
  • Leerkrachten binnen de school gaan bij elkaar op bezoek tijdens de lessen om van elkaar te leren.
  • Teamleiders bezoeken lessen en geven zo nodig aanwijzingen voor verbeteringen.

Samenwerken

  • Hogeschool Utrecht: studenten komen bij ons het vak leren en wij leren weer van hen.
  • Wij werken intensief samen met het mbo om ervoor te zorgen dat onze leerlingen op een goede manier doorstromen naar entree-, mbo-schakel- of hbo-schakelopleidingen.
  • Ook onderhouden we contacten met de Vrije Universiteit, die een schakelprogramma aanbiedt.
  • Met alle vo-scholen in de regio is een convenant gesloten over de overstap van leerlingen naar de vo-scholen. In dit convenant worden zaken geregeld rond de overstap en bijvoorbeeld een tweeweekse stage in de maanden voorafgaand aan de overstap.

9.2 Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er verschijnen regelmatig rapporten over onze school. U kunt ze inzien op de website van de onderwijsinspectie. Kijk op www.onderwijsinspectie.nl. Vul daar de naam in van de school (Ithaka) en de plaatsnaam (Utrecht).

De schoolinspecteur voor onze school is mevrouw D. Mattijsen.

Het adres van de onderwijsinspectie is Postbus 2730, 3500 GS Utrecht.

De Inspectie heeft in juni 2015 voor het laatst een bezoek gebracht aan Ithaka. De beoordeling was op alle fronten positief.

9.3 Tevredenheids-onderzoeken

We doen om de twee jaar twee tevredenheidsonderzoeken:

  • Leerlingentevredenheid
  • Medewerkerstevredenheid

De resultaten worden besproken met de medezeggenschapsraad. De uitkomst gebruiken we voor de verbetering van onze jaarplannen.

9.4 Omgaan met klachten

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in overleg met school opgelost. De school heeft een contactpersoon die de leerling, medewerker of ouder kan wijzen op de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Voor Ithaka is dit Walter Smet. Hij is te bereiken via wsmet@ithaka-isk.nl.

Als het probleem niet in overleg met de school kan worden opgelost, kan er via de externe vertrouwenspersoon van NUOVO een officiƫle klacht worden ingediend. Dit is Jacqueline Pulles. Zij is onder kantooruren bereikbaar op de vertrouwenslijn: 088-1440200. Daarnaast is het mogelijk om via deze link contact op te nemen met de organisatie van waaruit zij werkzaam is.

U vindt de regeling ook op www.nuovo.eu/documenten.

Adressen

Bevoegd gezag waar een klacht gemeld moet worden:
College van Bestuur NUOVO
Postbus 1415, 3500 BK Utrecht

De landelijke klachtencommissie waarbij NUOVO is aangesloten:
LKC, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl