6. Kosten

6.1 Wat moeten leerlingen zelf aanschaffen?

Om het opgegeven werk en opdrachten te kunnen maken moeten leerlingen beschikken over:

 • een laptop*
 • een agenda
 • een pen
 • een potlood
 • een geodriehoek
 • een passer
 • een gum
 • een etui
 • een multomap met gelinieerd en geruit papier
 • een vijftal schriften
 • een usb-stick
 • een eigen oortje of koptelefoon wordt aangeraden i.v.m. hygiëne

Voor het volgen van de lessen lichamelijk opvoeding (sport) dienen leerlingen te beschikken over:

 • gymschoenen met witte zolen, die uitsluitend in de gymzaal gedragen mogen worden
 • een sportbroek of trainingsbroek
 • een sportshirt (met lange of kort mouwen)
 • een handdoek
 • zeep

Voor het volgen van zwemlessen:

 • een zwembroek of badpak
 • een handdoek

*) Voor leerlingen uit een asielzoekerscentrum die nog geen status hebben én voor leerlingen die onder de zorg van Stichting NIDOS vallen, verzorgt Ithaka een laptop. Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Administratie via 030 - 2634634.

6.2 Schoolkosten

Vrijwillige bijdrage voor activiteiten die niet door de overheid worden vergoed

Het geld wordt gebruikt voor activiteiten en middelen die niet door de overheid worden vergoed. Het gaat bijvoorbeeld om: sinterklaas, kerst- en paasviering, schoolkamp, buitenschoolse sportactiviteiten, leerlingenfeesten, excursies en culturele activiteiten. De medezeggenschapsraad ziet toe op een juiste besteding van de ouderbijdrage. U ontvangt voor de bijdrage een factuur. Deze bijdrage is vrijwillig, hierbij is het goed om te weten dat alle leerlingen altijd welkom zullen zijn bij de schoolactiviteiten, ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald is.

De hoogte van de vrijwillige bijdrage

De hoogte van de vrijwillige bijdrage voor de activiteiten is € 75 per schooljaar.

Indien uw zoon/dochter in het bezit is van een U-pas en woont in Utrecht, Stichtse Vecht (Maarssen, Breukelen en Loenen), De Bilt of IJsselstein dan mag de school deze bijdrage afschrijven van de U-pas. Hiervoor dienen wij ieder cursusjaar wel een kopie van de U-pas te maken. Deze regeling geldt alleen voor leerlingen jonger dan 18 jaar en moet er ook nog saldo op de U-pas staan. Nadere informatie over deze U- pas regeling is te verkrijgen bij de Administratie via 030 - 2634634.

Activiteit Bedrag
Sinterklaas, Kerst en paasviering € 20,00
Leerlingenfeesten € 10,00
Excursies en buitenschoolse activiteiten € 30,00
Culturele activiteiten € 15,00

Ouder(s)/verzorger(s) hebben een positieve keuze om van de betreffende voorzieningen gebruik te maken.

Borg boeken

De school schaft boeken aan voor alle leerlingen. Zij krijgen ze in bruikleen voor de periode dat ze op school zitten en betalen daarvoor € 50,00.

De borg wordt op de eerste schooldag van de leerling contant betaald. Aan het eind van de periode dat de leerling op school zit en alle boeken over de periode dat de leerling op school zit goed zijn ingeleverd ontvangt u de borg terug.

Borg schoolpas

Elke leerling krijgt bij het begin van het jaar een schoolpas. Deze wordt gebruik om boeken uit de bibliotheek te lenen, maar bijvoorbeeld ook voor toegang tot een schoolfeest.

Een nieuwe schoolpas bij beschadiging of kwijtraken kost € 5,-.

Borg en pas kluisje

De kluisjes zijn te huur voor € 15,- per schooljaar. De leerling krijgt een pas om zijn of haar kluis te kunnen openen.

De vergoeding van een kwijtgeraakte of beschadigde kluispas is € 5,-.

6.3 Beleid rond sponsoring

Wat betreft sponsoring valt Ithaka onder de regeling van NUOVO:

Artikel 1: Inzake het sponsoringbeleid houden de scholen van NUOVO zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.

Artikel 2: De scholen van NUOVO accepteren geen sponsoring: elke bijdrage waar een al dan niet vrijwillige verplichting tegenover staat, wordt geweigerd.

Artikel 3: De scholen van NUOVO mogen donaties accepteren.

Definitie sponsoring

‘Een geldelijke en/of materiële bijdrage, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouder/leerlingenbijdragen, niet zijnde subsidies van charitatieve instellingen of de overheid, indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee leerlingen in schoolverband¹ worden geconfronteerd’.

¹ Bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd.